Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 15-23
Tải về

ABSTRACT

The administrative courts are established and have been active since July 1st 1996. These are institutions which participate in enhancing effectiveness for administrative agencies; they also protect the citizen?s legal interests and rights.

In the scope of this paper, we will get to know the complaints settled by the administrative court.      

Keywords: Administrative court, complaint, legal interests and rights

Title:  The complaints settled by the administrative court

TóM TắT

Tòa hành chính được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1996. Đây là một thiết chế kiểm soát hữu hiệu hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nay; đồng thời nó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các loại khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa hành chính.

Từ khóa: Tòa hành chính, khiếu kiện, quyền và lợi ích hợp pháp

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 104-109
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 201-210
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 32-40
Tải về
19 (2020) Trang: 19-24
Tạp chí: Công thương
(2008) Trang:
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...