Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 27-33
Tác giả: Trần Thanh Thy
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 25/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Study of artificial media for increasing cordycepin and adenosine of mushroom Cordyceps militaris with high value of trade

Từ khóa:

Cordyceps militaris, môi trường rắn, ngũ cốc đã qua sử dụng

Keywords:

Artificial media, Cordyceps militaris, spent brewery grain

ABSTRACT

Mushroom Cordyceps militaris is known as a high functional food that supports (restores, maintains or enhances) the function of body parts, with or without nutritional effects, makes body comfortable, increases resistance and reduce the risk of disease. Study of artificial media for increasing pharmaceutical values of the fungus was carried out on four artificial media including M-1 (purple rice, SBG (spent brewery grain), mineral nutrient), M-2 (Secale cereal, SBG, mineral nutrient), M-3 (purple rice, mineral nutrient) and M-4 (Secale cereal, mineral nutrient). These four types of artificial media cultured with the CM- China1 fungus at artificial conditions. The results showed that stromata (fruiting body or buffer) were formed on medium containing SBG. Two media added SBG showed pharmaceutical values of fruiting body higher than those without SBG. The M-2 medium containing SBG increased the highest levels of cordycepin and adenosine in fruiting bodies at 10.58 mg/g and 0.85 mg/g fresh stromata.

TÓM TẮT

Nấm Cordyceps militaris là loại thực phẩm chức năng cao cấp có tác dụng hỗ trợ (phục hồi, duy trì hoặc tăng cường) chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật. Nghiên cứu môi trường rắn làm tăng hàm lượng dược liệu của loài nấm này được thực hiện trên 04 loại môi trường rắn gồm: M-1 (gạo tím than, ngũ cốc đã qua sử dụng (spent brewery grain-SBG), dinh dưỡng khoáng); M-2 (lúa mạch đen, SBG, dinh dưỡng khoáng); M-3 (gạo tím than, dinh dưỡng khoáng) và M-4 (lúa mạch đen, dinh dưỡng khoáng). Cả 04 loại môi trường được nuôi cấy chủng nấm CM- China1 và được nhân nuôi trong điều kiện bán nhân tạo. Kết quả cho thấy chủng nấm CM- China1 có khả năng hình thành stromata (quả thể hay thể đệm) trên môi trường có chứa SBG. Hai môi trường có chứa SBG đều cho kết quả phân tích dược liệu quả thể nấm là cao hơn môi trường không bổ sung SBG. Môi trường M-2 có chứa SBG đã làm tăng dược liệu cordycepin và adenosine cao nhất trong quả thể của nấm đạt 10,58 mg/g và 0,85 mg/g quả thể tươi.

Trích dẫn: Trần Thanh Thy, 2019. Nghiên cứu môi trường rắn làm tăng hàm lượng cordycepin và adenosine của nấm Cordyceps militaris. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 27-33.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 115-124
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...