Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 109-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 07/11/201

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Evaluating the effect of Burkholderia vietnamiensis BV3 bio-product on OM6976 variety in sulfate acid soils conditions in Hon Dat district, Kien Giang province

Từ khóa:

Burkholderia vietnamiensis BV3, chế phẩm sinh học, huyện Hòn Đất, năng suất lúa

Keywords:

Bio-product, Burkholderia vietnamiensis BV3, Hon Dat district, grain yield

ABSTRACT

A field experiment was conducted to evaluate biological nitrogen fixation ability of the bio-product from nitrogen-fixing bacteria Burkholderia vietnamiensis BV3 (stored in 3 months) on high-yielding rice (cv. OM6976) cultivated on alluvial soil of Hon Dat district, Kien Giang province in Summer-Autumn cropping-season 2016. The experiment was arranged into randomized complete block design (RCBD) with four replicates. The results showed that bio-product saves 50% amount of chemical nitrogen (equivalent of 50% amount of biological nitrogen fixation) for the growth and grain yield of rice in the field condition.

TÓM TẮT

Thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện để đánh giá hiệu quả cố định đạm của chế phẩm sinh học từ dòng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis BV3 (sau 3 tháng tồn trữ) trên giống lúa OM6976 trồng trên đất phèn ở huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu 2016. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Kết quả cho thấy chế phẩm sinh học có thể tiết kiệm 50% đạm hóa học tương đương cung cấp được 50% đạm sinh học cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa trồng ngoài đồng.

Trích dẫn: Phạm Thị Thủy và Ngô Thanh Phong, 2018. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Burkholderia vietnamiensis BV3 trên giống lúa OM6976 trong điều kiện đất phèn ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 109-114.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...