Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 53-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 21/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Diversity of benthic microalgal species in intensive rice cultivation, Cho Moi district, An Giang province, Vietnam

Từ khóa:

Chỉ số đa dạng Margalef, đài vật nhân tạo, ruộng lúa thâm canh, tảo bám, thành phần loài

Keywords:

Artificial substrates, benthic microalgae, intensive rice cultivation, Margalef richness index, species composition

ABSTRACT

The aim of the study was to identify and compare the composition of benthic microalgae living on artificial substrates (refined bricks) of intensive rice cultivation in the Winter-Spring crop from 2016 to 2017 and Summer-Autumn crop in 2017. The experiment was carried out in three paddy fields with area of 1,000 m2 each. Comparative morphological method was used to identify algae species. Qualitative results showed that there were 157 taxa belonging to 63 genera, 34 families, 15 orders, and 3 phyla (Chlorophyta, Bacillariophyta, and Cyanobacteria), in which Chlorophyta predominated. The composition of benthic microalgae characterizes intensive rice fields with strong development of Pennales belonging to Bacillariophyta, Volvocales, Desmidiales, and Chlorococcales belonging to Chlorophyta. Heavy rain, the cover of leaf canopy, low fertilizer mass, and spraying pesticides were capable of reducing composition species and density of benthic microalgae.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là xác định và so sánh thành phần loài vi tảo sống bám trên đài vật nhân tạo (gạch thẻ) được đặt trong ruộng lúa thâm canh vào vụ Đông Xuân 2016-2017 và Hè Thu 2017. Thí nghiệm được thực hiện ở ba ruộng lúa, mỗi ruộng có diện tích 1.000 m2. Phương pháp hình thái so sánh được sử dụng để định danh loài. Kết quả định tính cho thấy trong ruộng lúa thâm canh có sự hiện diện của 157 loài thuộc 63 giống, 34 họ, 15 bộ và 3 ngành tảo (tảo lục, tảo khuê và vi khuẩn lam), trong đó ưu thế thuộc ngành tảo lục. Cấu trúc thành phần loài vi tảo bám đặc trưng cho ruộng lúa thâm canh với sự phát triển mạnh của các loài tảo khuê thuộc lớp tảo lông chim Pennales, tảo lục thuộc bộ Volvocales, Desmidiales và Chlorococcales. Thời tiết mưa nhiều, độ che rợp của tán lá lúa, khối lượng phân bón ít cùng với việc phun xịt thuốc bảo vệ thực vật đều có khả năng làm giảm thành phần loài và mật độ tảo bám.

Trích dẫn: Bùi Thị Mai Phụng, Võ Đan Thanh và Nguyễn Hữu Chiếm, 2019. Đa dạng loài tảo bám trong ruộng lúa thâm canh ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 53-67.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...