Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 229-234
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 08/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 18/12/2017

Ngày duyệt đăng: 28/04/2018

 

Title:

Ambivalence and "Awareness stream" prosody in Chinatown novel of Thuan

Từ khóa:

Dòng ý thức, hậu thực dân, tâm trạng lạc loài,tính chất nước đôi, trung tâm ý thức

Keywords:

Ambivalence, awareness stream, center of awareness, isolated feelings, post-colonialism

ABSTRACT

This essay will elaborate prominent characteristics of the Chinatown novel. With the ambivalence in post-colonialism theory, Thuan completely analyzes the conflicting feelings of people living in the exile, their hometown or even in their family. Apart from that trend,. “stream of consciousness” build and renew characters of this novel. Moreover it is evident from provided resource that Thuan has got success in innovation regarding novel art.

TÓM TẮT

Bài viết tập trung nghiên cứu hai yếu tố nổi bật của tiểu thuyết Chinatown. Với tính chất nước đôi của lý thuyết hậu thực dân, Thuận đã đi sâu khai thác tâm trạng mâu thuẫn của những con người lưu vong nơi đất khách, trên quê hương và thậm chí ngay trong gia đình họ. Bên cạnh đó, kỹ thuật “dòng ý thức” đã tạo nét riêng cho tác phẩm. Nó được thể hiện qua cách xác lập nên trung tâm ý thức, xây dựng và làm mới nhân vật. Qua đây, khẳng định thành công của Thuận trong việc cách tân nghệ thuật tiểu thuyết.

Trích dẫn: Trần Mỹ Tường và Bùi Thanh Thảo, 2018. Tính chất nước đôi và kỹ thuật dòng ý thức trong tiểu thuyết Chinatown của Thuận. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3C): 229-234.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...