Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 102-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 12/11/2017

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Effects of growing substrate and nitrogen fertilizer concentration on growth and development of potted rosemary (Rosmarinus officinalis L.)

Từ khóa:

Cây hương thảo, giá thể trồng, phân đạm

Keywords:

Rosemary, growing substrate, nitrogen fertilizer

ABSTRACT

Rosemary, original from Mediterranean, is widely used in scenic decoration and food and pharmacy industries. Rosemary is a new plant in Vietnam and there is a little result of fertilizer applications for this plant. A two-factorial experiment was laid out in split plot design (SPD) with three replications. The main plot factor was 3 growing substrates ((i) Control (without organic fertilizer - 35% sand + 37,5% rice husk ash + 37,5% coco peat, (ii) 30% vermicompost + 35% sand + 17,5% rice husk ash + 17,5% coco peat, and (iii) 30% manure + 35% sand + 17,5% rice husk ash + 17,5% coco peat). The sub-plot factor was six nitrogen concentrations (50, 100, 150 200, 250, 300 ppm; where 150 ppm as the control). The results showed that rosemary grow best in the  substrate mixed with vermicompost (ii) and applied  nitrogen  concentration of 100 ppm at dose of 150 mL/plant/dayin the first month after transplanting and then 300 mL/plant/day from the second month onward.

TÓM TẮT

Cây hương thảo có nguồn gốc từ Địa Trung Hải được sử dụng rộng rãi trong trang trí, thực phẩm và dược liệu. Cây hương thảo là một loại cây kiểng mới tại Việt Nam và chưa có nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng trên cây hương thảo. Một thí nghiệm 2 yếu tố được bố trí theo kiểu lô phụ, ba lần lặp lại đã được triển khai nhằm xác định được giá thể trồng và nồng độ đạm thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây hương thảo trồng trong chậu áp dụng chế độ tưới nhỏ giọt. Yếu tố lô chính là 3 loại giá thể trồng ((i) Đối chứng (không phối trộn phân hữu cơ - 35% cát + 37,5% tro trấu + 37,5% mụn dừa), (ii) 30% phân trùn quế + 35% cát + 17,5% tro trấu + 17,5% mụn dừa, và (iii) 30% phân bò ủ hoai + 35% cát + 17,5% tro trấu + 17,5% mụn dừa). Tỉ lệ phối trộn theo thể tích. Yếu tố lô phụ là 6 nồng độ đạm (50, 100, 150 , 200, 250, 300 ppm, trong đó 150 ppm là đối chứng). Kết quả cho thấy cây hương thảo sinh trưởng tốt khi được trồng trên giá thể 30% phân trùn quế + 35% cát + 17,5% tro trấu + 17,5% mụn dừa và tưới đạm với nồng độ 100 ppm với liều lượng tưới 150 mL/cây/ngày trong 1 tháng sau khi trồng và tiếp theo là 300 mL/cây/ngày từ tháng thứ 2 trở đi, 5 lần/ngày (8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 14 giờ, 16 giờ).

Trích dẫn: Phạm Thị Minh Tâm và Nguyễn Thị Bích Phượng, 2018. Ảnh hưởng của giá thể trồng và nồng độ đạm đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) trồng trong chậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 102-108.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...