Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 12-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 16/01/2018

Ngày duyệt đăng: 27/04/2018

 

Title:

Building the geographic information system for urban planning management and evaluation of land in Soc Trang city

Từ khóa:

Định giá đất, GIS, hệ thống thông tin địa lý, quản lý quy hoạch đô thị

Keywords:

Geographic Information System, GIS, Urban planning management, Valuation of land

ABSTRACT

In recent years, the development and application of Geographic Information System (GIS) in management works becomes popular in different fields. Typical systems that can be mentioned are the information systems for urban infrastructure management, the urban planning management systems and the land used management system. Nevertheless, the planning and using land management is still shortage of some support tools. For instance, the land valuation is based on legal regulations is usually specified by the annual land price table which is promulgated rovincial People's Committee without providing a computational tool to support the calculating effectively and rapidly. In this article, the method to develop a system was used that will integrate topical data classes including cadastral, topographic and traffic map layer data on the same reference system. In addition, this research propose a method to build automatically the price of land map according to the price of land regulation document of the Provincial People's Committee combine with the cadastral map. For this research, our experimental data is essentially at 1 Ward in Soc Trang Province and the initial experimental result shows that the GIS is integrated the automatic land valuation which is based on the land price list that is regulated by the Governmennt. Furthermore, the system is integrated a supporting estimate tool indemnifying expense to perform clearance the ground for a specific planning project.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, việc xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lí đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất, có thể kể đến các hệ thống thông tin quản lí hạ tầng đô thị, quản lí quy hoạch đô thị hay quản lí sử dụng đất đai. Mặc dù vậy, quản lí sử dụng đất và quy hoạch đất đai vẫn còn thiếu các công cụ hỗ trợ. Chẳng hạn việc định giá đất theo các quy định pháp luật thường được cụ thể hóa bằng bảng giá đất hàng năm do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhưng chưa có công cụ tính toán để hỗ trợ định giá đất một cách nhanh chóng. Nghiên cứu sẽ trình bày phương pháp xây dựng hệ thống tích hợp các lớp dữ liệu chuyên đề bao gồm dữ liệu địa chính, địa hình, giao thông hiển thị trên cùng một hệ quy chiếu thống nhất; đề xuất xây dựng bản đồ giá đất một cách tự động thông qua văn bản quy định giá đất của Uỷ ban nhân dân thành phố kết hợp với bản đồ địa chính. Nghiên cứu thực hiện chủ yếu trên phường 1, thành phố Sóc Trăng. Kết quả thực nghiệm ban đầu cho thấy đã xây dựng được hệ thống GIS tích hợp hỗ trợ định giá đất tự động theo bảng giá đất Nhà nước quy định, tích hợp công cụ hỗ trợ khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho một dự án quy hoạch cụ thể.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Phi, Trần Văn Sơn và Trần Cao Đệ, 2018. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý quản lý quy hoạch đô thị và định giá đất tại thành phố Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A): 12-20.

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...