Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 30-41
Tác giả: BÙI THỊ THU VĨ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/06/2020
Ngày nhận bài sửa: 26/08/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Assessment of risk factors affecting financial efficiency of some hydropower plants in Ba river basin in the operation period

Từ khóa:

Crystal Ball, lưu vực sông Ba, tài chính, thủy điện, rủi ro, vận hành

Keywords:

Ba river basin, Crystal Ball, financial, hydropower, operation, risk

ABSTRACT

Climate change and urbanization are taking place more and more strongly, reducing water resources, increasing conflict among water users, especially between profitability of electricity generation and downstream water demand. In particular, Ba river basin has hydropower reservoirs of special importance to the socio-economic development of the Central Highlands. Therefore, this paper simulated the impact of the following factors:electricity price, power output, cost of electricity production, financial cost, corporate income tax, corporate management cost to financial results of 3 hydropower plants: Ba Ha, Hinh and Krong Hnang rivers based on Crystal Ball application. At the same time, combined with the qualitative method and based on the application of SPSS (EFA factor analysis method), general model of 12 risk factors affecting the financial efficiency of hydroelectric plant electricity in Ba river basin in operation phase was proposed. However, in order to have a more comprehensive assessment of the relationship between water - energy – food. It is necessary to study the integrated industry problem related to water resources in the Ba River basin: food, irrigation, domestic water supply, electricity generation, ecological environment.

TÓM TẮT

Biến đổi khí hậu và đô thị hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, làm suy giảm nguồn nước, tăng mâu thuẫn giữa các ngành dùng nước, nhất là mâu thuẫn giữa lợi nhuận của việc phát điện và nhu cầu nước ở hạ lưu. Trong đó, lưu vực sông Ba với các hồ chứa thủy điện có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên. Do đó, bài báo này sẽ mô phỏng mức độ tác động của các yếu tố:giá điện, sản lượng điện, giá vốn sản xuất điện, chi phí tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính của 3 nhà máy thủy điện: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông Hnăng dựa trên ứng dụng Crystal Ball. Đồng thời kết hợp với phương pháp định tính và dựa trên ứng dụngSPSS(phương pháp phân tích nhân tố EFA), mô hình tổng quát được đề xuất gồm 12 yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Ba trong giai đoạn vận hành. Tuy nhiên, để có đánh giá toàn diện hơn về mối quan hệ giữa nước - năng lượng - thực phẩm, cần nghiên cứu bài toán tổng hợp ngành liên quan đến nguồn nước trên lưu vực sông Ba (lương thực, tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt, phát điện và môi trường sinh thái).

Trích dẫn: Bùi Thị Thu Vĩ, 2020. Đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của một số nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Ba trong giai đoạn vận hành. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5A): 30-41.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...