Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 100-107
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/10/2017

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Identification of the causal agent of peduncle dry rot disease of sweet orange (Citrus sinensis L.) in Dong Thap

Từ khóa:

Bệnh thối khô cuống, Citrus  sinensis L., Colletotrichum gloeosporioides, đặc điểm hình thái, kỹ thuật sinh học phân tử, vùng ITS

Keywords:

Citrus sinensis L., Colletotrichum gloeosporioides, ITS region, molecular technology, morphology, peduncle dry rot disease

ABSTRACT

Peduncle dry rot disease was a new disease of sweet orange, causing loss of productivity. The disease samples were collected in Dong Thap province for observing symptoms, isolating pathogen and testing disease-causing ability by Koch’s postulates of 8 fungal isolates, the results showed that six out of eight isolates expressed ability to cause peduncle dry rot on sweet orange in garden condition and LVg-4 was isolate causing the highest disease incidence. The causal agent for peduncle dry rot disease was identified as Colletotrichum gloeosporioides by morphological characteristics and by sequencing the internal transcribed spacer regions of rRNA. The result obtained from this study will contribute for the next study on management of peduncle dry rot disease of sweet orange in Dong Thap province.

TÓM TẮT

Bệnh thối khô cuống trái cam soàn là một đối tượng bệnh mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Mẫu bệnh được thu thập tại Đồng Tháp để quan sát triệu chứng, phân lập và thực hiện quy trình Koch kiểm tra khả năng gây bệnh của 8 dòng nấm. Kết quả xác định được 6/8 dòng phân lập có khả năng xâm nhiễm gây triệu chứng khô cuống trái cam soàn ở điều kiện ngoài vườn và LVg-4 là dòng cho tỷ lệ bệnh cao nhất. Dòng LVg-4 gây bệnh thối cuống trái trên cam soàn ở Đồng Tháp được nhận diện do nấm thuộc loài Colletotrichum gloeosporioides dựa vào đặc tính hình thái và trình tự vùng gen ITS của rRNA. Kết quả này sẽ giúp cho những nghiên cứu tiếp theo về quản lý bệnh khô cuống trái cam soàn ở Đồng Tháp.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Nữ, Mai Nguyễn Minh Trí, Đoàn Thị Kiều Tiên, Văn Quốc Giang, Huỳnh Kỳ và Nguyễn Thị Thu Nga, 2018. Xác định tác nhân gây bệnh thối khô cuống trái cam soàn (Citrus sinensis L.) tại Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 100-107.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...