Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 258-268
Tải về

ABSTRACT

Study examined the effects of pre-injection of hCG and artificial rain on the maturity and spawning of the eel was conducted in three months with four triplicated treatments including without artificial rain-without hormone pre-injection (KPM-KTD), without artificial rain-hormone pre-injection (KPM-TD), artificial rain-hormone pre-injection (PM-TD) and artificial rain-without hormone pre-injection (PM-KTD). The results showed that the gonad somatic index (GSI) of this species was the highest at (PM-TD). There was significantly different (p<0.05) between PM-TD (3.10±1.27%) and KPM-KTD treatments (0.66±0.29%) or PM-KTD treatments (0.79±0.36%) after three months. The effects of densities on spawning were conducted with three stocking densities with triplicated for each. The highest spawning ratios were 66,7?100% with 1male: 1female treatment which was higher than 4 male: 4 female (8,33%%) and 6 male: 6 female (0?5,55%). The first spawning of hormone pre-injection eel was one week, which was shorter than those of without hormone pre-injection (two weeks). The eel can spaw many times in a spawning cycle (from 8 to 11 days). The embryo development period is 95 hours in 30oC water.   

Keywords: swamp eel, reproduction, maturation

Tilte: Maturation culture and induced spawning of the swamp eel (Monopterus albus) by hCG (human Chorionic Gonadotropine)

TóM TắT

Nghiên cứu theo dõi ảnh hưởng của hCG tiêm dẫn đến sự thành thục và tỷ lệ sinh sản của lươn đồng gồm 4 nghiệm thức là không phun mưa-không tiêm dẫn (KPM-KTD); không phun mưa-tiêm dẫn (KPM-TD); phun mưa-tiêm dẫn (PM-TD); phun mưa-không tiêm dẫn (PM-TD). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và thời gian thực hiện thí nghiệm là 3 tháng. Kết quả cho thấy hệ số thành thục của lươn tăng cao nhất khi tiêm dẫn kết hợp với phun mưa (3,10±1,27%) giá trị này so với các nghiệm thức không phun mưa-không tiêm dẫn (0,66±0,29%) hoặc phun mưa-không tiêm dẫn (0,79±0,36%) khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) sau 3 tháng nuôi vỗ. Kết quả thí nghiệm về mật độ sinh sản nghiệm thức cho đẻ 1 cặp có tỷ lệ sinh sản cao nhất từ 66,7?100%, cao hơn nghiệm thức 4 cặp (8,33%) và 6 cặp (0?5,55%). Thời gian bắt đầu sinh sản của lươn có tiêm dẫn (1 tuần) ngắn hơn lươn không tiêm dẫn (2 tuần). Lươn đẻ nhiều lần trong đợt sinh sản với nhịp sinh sản và khoảng thời gian giữa 2 lần đẻ kế tiếp nhau là 8-11 ngày. Thời gian phát triển phôi là 95 giờ ở nhiệt độ nước 30 oC.

Từ khóa: lươn đồng, sinh sản, thành thục

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 154-160
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 19-28
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 247-254
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 273-281
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 29-37
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 55-63
Tải về
(2015) Trang: 389
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2014) Trang: 239
Tạp chí: INTERNATIONAL FISHERIES SYMPOSIUM 2014, IW Marriot Hotel, Surabaya - INDONESIA
(2014) Trang: 102
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 35
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
1 (2014) Trang: 85
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish 2014
165 (2013) Trang: 81
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 165/2013; ISSN 1859-1175) Trang 81-83
164 (2013) Trang: 171
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology, PartA, 164 (2013)171-180
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Aqua Rese
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...