Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 77-80
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 10 Oct 2017
Revised 02 Feb 2018

Accepted 20 Jul 2018

 

The derivatives of 1,4-dihydropyridines are well known as calcium channel modulators for the treatment of cardiovascular disorders. Herein, three 1,4-dihydropyridines were synthesized through the condensation of an aldehyde, a β-ketoester, and ammonium acetate in ethanol with yields ranging from 23 to 59%. Their structures were confirmed by comparison HRMS, NMR spectral data with the literature. The acute oral toxicity study for the synthesized compounds revealed that all compounds were safe up to 2,000 mg/kg, and no deaths of animals were recorded.

Keywords

1,4-dihydropyridines, acute toxicity, Hantzsch ester, β-ketoester

Cited as: Nhu, H., Yen, T.H. and Tram, N.T.T., 2018. Synthesis and acute toxicity evaluation of Hantzsch 1,4-dihydropyridine derivatives. Can Tho University Journal of Science. 54(5): 77-80.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...