Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 111-118
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 17-27
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 39-46
Tải về
2021 (2021) Trang: 1-18
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
4 (2020) Trang: 319336
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear and Variational Analysis
2 (2020) Trang: 123-137
Tạp chí: Applied Set-Valued Analysis and Optimization
1 (2019) Trang: 63-75
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Applied and Numerical Optimization
2019 (2019) Trang: 1-22
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Positivity
13 (2017) Trang: 137-153
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Pacific Journal of Optimization
2017 (2017) Trang: 1-19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
2016 (2016) Trang: 2016:112
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Inequalities and Applications
2015 (2015) Trang: Article ID 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
1 (2013) Trang: 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Optim Theory Appl
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: J Glob Optim
3b (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...