Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 108-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 26/11/2017

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Sulfonamide resistance genes in extended-spectrum β-lactamases producing Escherichia coli isolated from fish

Từ khóa:

Beta-lactamase phổ rộng, Escherichia coli, gen sul, kháng kháng sinh, sulfonamide

Keywords:

Antibiotic resistance, Escherichia coli, extended spectrum beta lactamase (ESBL), sulfonamide, sul gene

ABSTRACT

Extended-spectrum beta-lactamases(ESBLs)-producing Escherichia coli causes serious diseases in human and terestrial animals. A number of studies have recorded the presence of of ESBL producing E. coli, notably with high antibiotic resistance and especially sulfonamide resistance, in fish. Therefore, this study was conducted to determine the presence and distribution the sul genes (sul1, sul2, sul3) of ESBL producing E. coli in fish from different sites in the Mekong delta. A total of 60 ESBL producing E. coli isolates were used in this study. These strains were isolated from wild and cultured fish samples (Pangasianodon hypophthalmus and Oreochromis sp.) in An Giang, Vinh Long and Dong Thap provinces from 2015 to 2016. Results showed that: (i) the rate of ESBL producing E. coli resistance to sulfonamide antibiotic was at 98.3% with MIC >32µg/ml. This study recorded that ESBL producing E. coli simultaneously resistant to 8-9 types of antibiotics accounted for 66.7%; (ii) ESBL producing E. coli isolated from An Giang, Vinh Long and Dong Thap contained common sulfonamide resistance genes which included sul2 (35%), sul3 (10%), sul1 (5%) and some ESBL producing E. coli isolates contained two or three genes: sul1 and sul2 (25%), sul2 and sul3 (10%), sul1 and sul3 (2%), and sul1, sul2 and sul3 (12%).

TÓM TẮT

Escherichia coli sinh enzyme beta-lactamases phổ rộng (ESBL-E. coli) là loài vi khuẩn gây nhiều bệnh nguy hiểm cho người và những loài động vật trên cạn. Một số nghiên cứu đã ghi nhận ESBL-E. coli xuất hiện trên cá nuôi và cá tự nhiên, điều đáng quan tâm là tỉ lệ kháng thuốc của chúng rất cao, đặc biệt đối với nhóm sulfonamide. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định sự hiện diện và phân bố nhóm gen sul (sul1, sul2, sul3) của vi khuẩn ESBL-E. coli trên cá từ nhiều địa bàn khác nhau thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu sử dụng 60 chủng vi khuẩn phân lập được từ cá tự nhiên, và mẫu cá nuôi (Pangasianodon hypophthalmus và Oreochromis sp.) ở các tỉnh An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp trong năm 2015 và năm 2016. Kết quả ghi nhận: (i) Tỉ lệ vi khuẩn ESBL-E.coli kháng kháng sinh nhóm sulfonamide chiếm 98,3% với giá trị MIC >32µg/ml; (ii) ESBL-E. coli phân lập từ các mẫu cá thu ở An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp mang các gen kháng thuốc kháng sinh nhóm sulfonamide phổ biến là sul2 (35%), sul3 (10%), sul1 (5%) và một số chủng nhiễm kép 2, 3 gen là sul1 và sul2 (25%), sul2 và sul3 (10%), sul1 và sul3 (2%), sul1, sul2 và sul3 (12%).

Trích dẫn: Phan Như Ý và Trần Thị Tuyết Hoa, 2018. Xác định gen kháng kháng sinh nhóm sulfonamide của Escherichia coli sinh beta-lactamases phổ rộng phân lập trên cá. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 108-114.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...