Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 158-167
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/11/2017

Ngày nhận bài sửa: 02/02/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

Indochina Bank - The secret organization of a group of tycoons

Từ khóa:

Chủ tịch, Giám đốc, Ngân hàng Đông Dương, Trùm tài phiệt, Tài chính

Keywords:

Bank of Indochina (Banque de l’Indochine), Director, Financial, President, Tycoons

ABSTRACT

The article is to study the organization of Indochina Bank. This is the organization of a very wealthy and powerful “tycoon”. They borrowed Indochina Bank to cover up their status and noble status to mislead the French public. From there, they silently dominated the Indochinese economy, and at the same time, they used the financial and credit privileges given by the French State to steal and colonize the colonial people, and they got rich quickly.

TÓM TẮT

Bài viết tìm hiểu Tổ chức của Ngân hàng Đông Dương. Đây là tổ chức của một nhóm “tài phiệt” rất giàu có và nhiều quyền lực. Họ đã mượn Ngân hàng Đông Dương để che đậy cho thân phận và địa vị cao quý của mình hòng đánh lừa dư luận Pháp, từ đó, âm thầm chi phối nền kinh tế Đông Dương, đồng thời, sử dụng các đặc quyền về tài chính, tín dụng mà Nhà nước Pháp ban cho để vơ vét, bóc lột nhân dân thuộc địa và làm giàu nhanh chóng.

Trích dẫn: Dương Tô Quốc Thái, 2018. Ngân hàng Đông Dương - Tổ chức bí ẩn của một nhóm trùm tài phiệt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6C): 158-167.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...