Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí Công nghệ TT 2015(2015) Trang: 203-211

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

Rice cropping stages monitoring for pest/disease early warningusing MODIS satellite images

Từ khóa:

Trà lúa, cảnh báo sớm, dịch hại lúa

Keywords:

Rice cropping stages, early warning, rice pest and disease

ABSTRACT

The rice crop constantly changes and differently distributes according to each region. Cropping calendar always changes so it is difficult for agricultural management, and rice pest early warning. The study was aimedat delineating the current and change of rice growing stages in the An Giang province by using MODIS image (MOD09Q1) at 250m spatial resolution, 8-day interval from 2011 to 2013. The results showed that MODIS image has ability to monitor the changes of rice growing stages as the basic for early warning, mainly for the large rice field. Despite the low resolution image, it can be used to monitor the current status of rice crop and pest warning in large field area and sowing simultaneously.

TÓM TẮT

Cơ cấu mùa vụ lúa thường xuyên biến động và phân bố khác nhau theo từng vùng đất. Lịch thời vụ luôn thay đổi nên gây khó khăn cho việc quản lý sản xuất nông nghiệp, cảnh báo dịch hại cây lúa. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiện trạng và theo dõi biến động của các cơ cấu mùa vụ lúa ở tỉnh An Giang bằng việc sử dụng ảnh vệ tinh MODIS (MOD09Q1) độ phân giải 250 m, chu kỳ lặp 8 ngày có ngày chụp từ năm 2011 đến 2013. Kết quả cho thấy trên phạm vi toàn tỉnh An Giang ảnh MODIS có khả năng theo dõi được biến động hiện trạng phân bố trà lúa làm cơ sở cảnh báo sự xuất hiện của một số dịch hại chủ yếu ở những cánh đồng có diện tích lớn. Mặc dù ảnh có độ phân giải thấp nhưng vẫn có thể ứng dụng để theo dõi hiện trạng trà lúa và cảnh báo dịch hại ở những khu vực sản xuất lúa tập trung và xuống giống đồng loạt.

 

Các bài báo khác
Số tạp chí 03(2016) Trang: 1-6
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2016(2016) Trang: 10-21
Tải về
Số tạp chí 17a(2011) Trang: 110-117
Tải về
Số tạp chí 48(2017) Trang: 111-115
Tải về
Số tạp chí Nông nghiệp 2014(2014) Trang: 124-132
Tải về
Số tạp chí 16b(2010) Trang: 49-57
Tải về
Số tạp chí 11/2016(2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí (2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
Số tạp chí 1(2013) Trang: 497
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2012) Trang: 492
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
Số tạp chí 18(2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
Số tạp chí 1(2012) Trang: 481
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CAAB 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
Số tạp chí 2(2011) Trang: 7
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: IJERD
Số tạp chí (2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
Số tạp chí (2009) Trang:
Tạp chí: Proceeding: The 26th Asian Conference on Remote Sensing. ACRS 2005.7-11-Nov.2005, Hanoi, Vietnam
Số tạp chí (2009) Trang:
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: CSA News
Số tạp chí (2011) Trang:
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Ký yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...