Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 06/01/2018

Ngày duyệt đăng: 27/04/2018

 

Title:

Urban land use mapping and greenhouse gases estimation in Can Tho city

Từ khóa:

Ảnh Google Earth, cây xanh đô thị, khí nhà kính, phân loại hướng đối tượng

Keywords:

Greenhouse gas, Google earth images, object-based image analysis, urban green trees

ABSTRACT

Unregulated urban development, high greenhouse gas emission and rising energy cost and increases in service demands have been a pressure in the cities. This study is aimed at monitoring urban greenhouse gas emission and applying "green solutions" to reduce greenhouse gas emission which is one of the economic solutions in “green urban” development strategy. It is to use satellite images on Google Earth and apply object-based image analysis (OBIA) method to create a green tree map in Ninh Kieu district. The result showed that the green tree area is of 621.62 ha with overall accuracy at 85.71% (K = 0.71). Such a tree density in Ninh Kieu district accounts for 50-60% of the standard by the Ministry of Construction. With this green tree area, it could only absorb approximately 60% of greenhouse gas emissions (226,891.30 tons of CO2 equivalent) while the total emissions in three fields including energy, agriculture and waste was calculated at 734,740.48 tons CO2 equivalent.

TÓM TẮT

Sự phát triển đô thị thiếu kiểm soát, phát thải khí nhà kính cao cùng với thực trạng chi phí năng lượng tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng đã và đang tạo áp lực lên các đô thị ở nước ta. Nghiên cứu thực hiện nhằm theo dõi nguồn phát thải khí nhà kính đô thị và áp dụng “giải pháp xanh” giảm thiểu lượng khí nhà kính phát thải là một trong những giải pháp mang tính kinh tế trong chiến lược phát triển đô thị xanh. Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám trên Google Earth và áp dụng phương pháp phân loại hướng đối tượng (OBIA) trong xây dựng bản đồ hiện trạng cây xanh quận Ninh Kiều. Kết quả đã xác định được diện tích cây xanh của quận là 621,62 ha với độ chính xác toàn cục là 85,71 % (K=0,71). Mật độ cây xanh tại quận Ninh Kiều chỉ đạt 50-60% so với quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Với diện tích cây xanh này, ước tính chỉ hấp thụ được hơn 60% lượng khí nhà kính phát thải của quận (226.891,30 tấn CO2 tương đương) trong khi tổng lượng khí phát thải trong ba lĩnh vực: năng lượng, nông nghiệp và chất thải là 734.740,48 tấn CO2 tương đương.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Văn Biết và Nguyễn Trọng Cần, 2018. Xây dựng bản đồ phân bố hiện trạng cây xanh đô thị và ước lượng khí nhà kính thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3A): 30-39.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...