Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 177-183
Tạp chí: Hội Thảo ứng dụng GIS toàn quốc
Liên kết:

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Sóc Trăng, giá trị kinh tế và hiệu quả mang lại từ thủy sản khá cao, do đó cần quản lý tốt giúp để khai thác tối đa các mô hình canh tác từ thủy sản. Nghiên cứu sử dụng ảnh Landsat 8 năm 2017 và áp dụng phương pháp tích hợp ảnh tạo ảnh có đa phổ độ phân cao 15m để xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xác định hiện trạng phân bố đất nuôi trồng thủy sản trước và sau khi tích hợp ảnh với diện tích 48.578,11ha và 49.029,67ha khác biệt so với số liệu thống kê khoảng 12%. Độ chính xác toàn cục (T) ảnh Landsat 8 trước khi tích hợp là 87,7%, hệ số Kappa là 0,76; và ảnh Landsat 8 sau khi tích hợp ảnh độ chính xác 91,5%, hệ số Kappa 0,83. Kết quả cho thấy ảnh Landsat 8 sau khi tích hợp ảnh có thể áp dụng để phân loại đất nuôi trồng thủy sản tốt hơn so với ảnh Landsat 8 chưa tích hợp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...