Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 54-62
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu sử dụng 2 loại ảnh viễn thám quang học (Landsat và Sentinel 1) xây dựng bản đồ phân bố không gian đất mặn (EC) và so sánh tình hình biến động đất mặn giai đoạn 2012 – 2018 tại tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu áp dụng ảnh chỉ số cho ảnh Landsat và giá trị tán xạ ngược cho ảnh Sentinel – 1 đồng thời xây dựng phương trình tương quan hồi quy giữa giá trị ảnh và dữ liệu thực địa đánh giá độ tin cậy xây dựng bản đồ phân bố đất mặn tỉnh Trà Vinh. Kết quả đã kiểm chứng độ tin cậy giữa giá trị ảnh và số liệu thực đo với 3 thông số (R2, RMSE và Bias) đã lựa chọn được kênh hồng ngoại (NIR) và ảnh chỉ số VSSI trên ảnh Landsat và phân cực VH ảnh Sentinel – 1A có độ tin cậy cao được sử dụng xây dựng phân bố không gian đất mặn tỉnh Trà Vinh tại 3 thời điểm năm 2012, 2015 và 2018. Phân bố đất mặn (EC) cao dao động trong khoảng từ 4 – 16 (ds/m) chủ yếu trên các huyện gồm Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú, Châu Thành và một phần các huyện Cầu Kè, Càng Long, Trà Vinh.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...