Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 1-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 19/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Assessment of treatment efficiency of biogas effluent of bio-products

Từ khóa:

Chế phẩm sinh học, Coliform, đạm, E.Coli, hiệu suất xử lý, lân

Keywords:

Bio-product, coliform, E.coli, nitrogen, phosphorus, treatment efficiency

ABSTRACT

The study was conducted to identify bio-product that could be used for treatment of biogas effluent at household scale. In the experimental condition, the treatments were arranged in a completely randomized design including the control treatment (without bio-product) and five bio-products including EmTech Green, BioEm, Emc, Jumbo A, and EmTech BKS. The results showed that the treatment efficiency of total suspended solids (TSS), chemical oxygen demand (COD), total Kjeldahl nitrogen (TKN), total phosphorus (TP), total coliform, and E.coli of the five tested bio-products were in the range of 28 - 97.3%. The treatment efficiency of BioEm and Emc was significantly higher than that of the control and the other bio-products of EmTech Green, Jumbo A, and EmTech BKS. At household scale, BioEm and Emc had treatment efficiency of TSS, COD, TKN, TP, and total coliform from 55.4 to 86.9%.

TÓM TẮT

Đề tài đã được thực hiện nhằm xác định loại chế phẩm sinh học có khả năng xử lý nước thải sau túi ủ biogas quy mô nông hộ. Ở điều kiện thí nghiệm, các nghiệm thức được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên bao gồm nghiệm thức đối chứng (nước thải biogas không sử dụng chế phẩm sinh học) và 5 nghiệm thức bổ sung chế phẩm sinh học là EmTech Green, BioEm, Emc, Jumbo A và EmTech BKS. Kết quả cho thấy, hiệu suất xử lý tổng chất rắn lơ lửng (TSS), COD, tổng đạm (TKN), tổng lân (TP), tổng Coliform và E.coli của 5 chế phẩm sinh học đạt từ 28 - 97,3%. Chế phẩm sinh học BioEm và Emc đạt hiệu suất xử lý cao có ý nghĩa so với đối chứng và các chế phẩm khác. Trong điều kiện quy mô nông hộ, chế phẩm sinh học BioEm và Emc đạt hiệu suất xử lý TSS, COD, TKN, TP và tổng Coliform dao động trong khoảng 55,4 - 86,9%.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Văn, Bùi Thị Nga, Nguyễn Phương Thảo và Huỳnh Văn Thảo, 2017. Đánh giá hiệu suất xử lý nước thải sau túi ủ biogas của một số chế phẩm sinh học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 1-12.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...