Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 39-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 15/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Assessment of criterion of high technology for rice and vegetable production at Thoai Son and Chau Phu - An Giang province

Từ khóa:

Cây lúa, công nghệ cao, Châu Phú, rau màu, tiêu chí, Thoại Sơn

Keywords:

Chau Phu, criteria, high technology, rice, Thoai Son, vegetables

ABSTRACT

High-tech agriculture has been developing strongly in developed and developing countries, including Vietnam. The objective of study is to assess the application of high technology criteria for agriculture such as rice and vegetables under specific conditions in Thoai Son and Chau Phu districts, An Giang province. This study used the secondary data, documents relating to high-tech agriculture, legal documents, decrees, circulars, and agricultural policies of high technology for setting up the criteria level 1 and level 2. Methods of household interview, Rapid Rural Appraisal (PRA) and expert’s knowledge were used to synthesize and evaluate the rate of importance of the criteria for high-tech producing of rice and vegetables by using the analytic hierarchy process and multi criteria evaluation method. The results of this study showed that four criteria at level 1 and 22 criteria at level 2 were identified for rice and vegetables in term of high-tech agricultural production and also classified the important role of each criterion for the rice and vegetables production. In four criteria at level 1, technological criteria were classified as the highest important role, and the economic, social and environmental criteria were next, respectively. Regarding to the criteria at level 2, product market was classified as the most important role among the 22 criteria drawn from farmer interviews.

TÓM TẮT

Nông nghiệp công nghệ cao đã và đang phát triển mạnh mẽ tại các nước phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá việc áp dụng một số tiêu chí của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho lúa tại huyện Thoại Sơn và rau màu tại huyện Châu Phú. Nghiên cứu đã sử dụng các số liệu, tài liệu về nông nghiệp công nghệ cao; các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư, chính sách nông nghiệp công nghệ cao; sử dụng phương pháp phỏng vấn nông hộ, sử dụng PRA và kiến thức chuyên gia. Đánh giá mức độ quan trọng của các tiêu chí sản xuất lúa và rau màu ứng dụng công nghệ cao đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và đánh giá đa tiêu chí (MCE). Kết quả nghiên cứu đã xác định được 4 tiêu chí cấp 1 và 22 tiêu chí cấp 2 phục vụ cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các mức độ quan trọng của từng tiêu chí. Trong 4 tiêu chí cấp 1 thì tiêu chí kỹ thuật có mức quan trọng cao nhất kế đến là tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường để phát triển sản xuất lúa và rau màu ứng dụng công nghệ cao trong vùng nghiên cứu. Đối với tiêu chí cấp 2 được xác định là thị trường tiêu thụ sản phẩm quan trọng nhất trong 22 tiêu chí được xác định thông qua kết quả phỏng vấn nông hộ.

Trích dẫn: Phan Chí Nguyện, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Võ Thanh Tâm và Võ Việt Thanh, 2017. Đánh giá các tiêu chí của công nghệ cao trong sản xuất lúa và rau màu ở huyện Thoại Sơn và Châu Phú - An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 39-48.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 55-65
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...