Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 49-54
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 28/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Comparative effects of applying single and mixture of fenobucarb and chlorpyrifos ethyl for rice on cholinesterase in snakehead fish (Channa striata) living in rice paddy

Từ khóa:

Channa striata, cholinesterase, chlopyrifos ethyl, fenobucarb, hỗn hợp

Keywords:

Channa striata, Chlopyrifos ethyl, Cholinesterase, Fenobucarb, Mixture

ABSTRACT

Insecticide chlorpyrifos ethyl and fenobucarb were commonly used in rice cultivation in the Mekong Delta of Vietnam. To mix several active ingredients before spraying was common for saving labour cost. Snakehead fish (Channa striata) used to come to rice paddy for spawning in rainy; therefore, this species was at high risk of exposure and effects. This study was aimed to compare effects of using single and mixture insecticide Bascide 50EC and Mondeo 60EC for rice on activity of cholinesterase (ChE) in snakehead fish in ricefield. The results showed that using single Bascide 50EC, Mondeo 60EC or the combination of these insecticides for rice caused significant ChE inhibition for snakehead fish. Less than 30% ChE inhibition was found as applying single Bascide 50EC for rice whereas mortality and served (>70% inhibition) and long ChE inhibition were seen as using single Mondeo 60EC or combination of Bascide 50EC and Mondeo 60EC.

TÓM TẮT

Thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất chlorpyrifos ethyl và fenobucarb được sử dụng phổ biến trong canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Việc hỗn hợp các loại thuốc lại để phun nhằm giảm chi phí phun thuốc rất phổ biến. Cá Lóc (Channa striata) thường lên ruộng sinh sản vào mùa mưa nên có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng. Nghiên cứu này nhằm so sánh ảnh hưởng của sử dụng đơn lẻ và phối trộn Bascide 50EC - hoạt chất fenobucarb và Mondeo 60EC – hoạt chất chlorpyrifos ethyl với nhau cho lúa đến hoạt tính cholinesterase (ChE) ở cá lóc sống trên ruộng. Kết quả cho thấy sử dụng đơn lẻ Bascide 50EC, Mondeo 60EC hay kết hợp Bascide 50EC và Mondeo 60EC cho lúa đều gây ức chế ChE ở cá lóc. Phun Bascide 50EC cho lúa làm ức chế ChE cá lóc không quá 30% nhưng sử dụng Mondeo 60EC hay kết hợp Bascide 50EC và Mondeo 60EC không những làm chết cá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng (tỷ lệ ức chế ChE >70%) và lâu dài đến ChE.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Toàn, Đào Trọng Ngữ, Nguyễn Văn Bé, Phạm Văn Toàn, Trịnh Diệp Phương Danh và Nguyễn Văn Công, 2017. So sánh ảnh hưởng của việc sử dụng đơn lẻ và kết hợp hoạt chất fenobucarb và chlorpyrifos ethyl cho lúa đến cholinesterase ở cá lóc (Channa striata) sống trên ruộng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 49-54.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...