Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 64-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 18/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Evaluating effects of saline intrusion and socio-economic factors on agricultural production in Vung Liem district, Vinh Long province

Từ khóa:

Huyện Vũng Liêm, kinh tế -xã hội, sản xuất nông nghiệp, xâm nhập mặn

Keywords:

Agricultural production, saline intrusion, socio-economic factor, Vung Liem district

ABSTRACT

The aims of the study were to investigate effects of saline intrusion and socio-economic factors on the current agricultural land use to propose suitable solutions. The Kriging method was applied in order to edit saline intrusion map in Vung Liem district. Besides, farmer interviews, statistical analysis using SPSS software and map processing by geographic information system. The results showed that there was 03 salinity intrusion areas, in which Trung Thanh Tay and Trung Thanh Dong communes. This had impacted on land use types including vegetables, rice and fruit trees cultivations. Besides, the study determined the impact of socio-economic factors such as gross profit per hectare, agricultural products market, technical training, support policies, farming practices, irrigation water and time of salinity intrusion or fresh water in the year on the agricultural production in Vung Liem. The finding pointed out that it is necessary to propose structural and non-structural solutions to minimize the impact of salinity intrusion on agricultural production.

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn và các yếu tố về điều kiện kinh tế - xã hội đến hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng đất phù hợp. Nghiên cứu đã dùng phương pháp nội suy từ các điểm quan trắc độ mặn để thành lập nên bản đồ xâm nhập mặn của huyện Vũng Liêm. Bên cạnh đó, thực hiện phỏng vấn nông hộ, thống kê phân tích và xử lý bản đồ bằng GIS. Kết quả đã xác định được 03 vùng bị xâm nhập mặn, trong đó xã Trung Thành Tây, Trung Thành Đông là vùng có mức độ ảnh hưởng cao nhất đến mô hình trồng màu, trồng lúa và cây ăn trái. Nghiên cứu đã xác định được mức độ ảnh hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội như tổng lợi nhuận/ha, thị trường tiêu thụ, tập huấn kỹ thuật, chính sách hỗ trợ, tập quán canh tác, nước tưới và thời gian mặn, ngọt trong năm tác động đến sản xuất nông nghiệp của huyện. Kết quả này là nền tảng để đề xuất các giải pháp về công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu mức độ tác động cho sản xuất nông nghiệp.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Hậu, Cao Thảo Quyên, Võ Thanh Phong, Lê Văn Khoa và Võ Quang Minh, 2017. Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn và các yếu tố kinh tế - xã hội đến sản xuất nông nghiệp huyện Vũng Liêm - tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 64-70.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...