Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 190-199
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 11/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

The comparison of AERMOD and ISCST3 models for simulating air pollution dispersion: A case study in Hiep Phuoc Industrial Park

Từ khóa:

AERMOD, ISCST3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, mô hình khuếch tán không khí

Keywords:

AERMOD, atmospheric dispersion model, Hiep Phuoc industrial park, ISCST3

ABSTRACT

ISCST3 and AERMOD are two atmospheric dispersion models developed and recommended by United States Environmental Protection Agency. These two models have been used in many parts of the world and give relatively consistent results in estimating concentration of air pollutants for environmentalists. ISCST3 and AERMOD are also used in some projects of Vietnam related to air pollution assessment. This research was conducted to compare the difference of the results between ISCST3 and AERMOD models for simulating the dispersion of SO2 and TSP from Hiep Phuoc industrial park. The total number of industrial sources used for this simulation is 40-point sources, and the operating period of the models is in 2016. This research has shown that AERMOD is more suitable than ISCST3 for simulating air pollution dispersion in Hiep Phuoc industrial park. Besides, it has also pointed out the spatial distributions of SO2 and TSP in Hiep Phuoc industrial park, providing the basis for setting out the reasonable solutions to reduce air pollution in this area.

TÓM TẮT

ISCST3 và AERMOD là hai mô hình khuếch tán không khí được phát triển và khuyến nghị sử dụng bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (U.S. EPA). Hai mô hình này đã được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới và mang lại những kết quả tính toán tương đối phù hợp so với thực tế. Ở Việt Nam, hai mô hình này đã được sử dụng trong một số đề tài liên quan đến việc đánh giá ô nhiễm không khí. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh sự khác biệt trong kết quả tính toán của hai mô hình ISCST3 và AERMOD đối với hai thông số SO2 và TSP tại Khu công nghiệp Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số nguồn thải được sử dụng để tính toán là 40 nguồn điểm và thời đoạn vận hành các mô hình là toàn bộ 12 tháng trong năm 2016. Nghiên cứu đã cho thấy mô hình AERMOD phù hợp hơn so với ISCST3 trong việc mô phỏng sự khuếch tán các chất ô nhiễm không khí tại khu vực nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã chỉ ra được những đặc điểm chính của sự phân bố không gian của SO2 và TSP tại Khu công nghiệp Hiệp Phước. Đây sẽ là dữ liệu có ích cho các nhà quản lý đề ra những chính sách phù hợp để kiểm soát sự ô nhiễm không khí tại khu vực này.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Ngân và Lê Hoàng Nghiêm, 2017. So sánh hai mô hình ISCST3 và AERMOD trong việc mô phỏng sự khuếch tán chất ô nhiễm không khí: Nghiên cứu tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 190-199.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...