Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 78-86
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 24/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Assessment of the transformation of agricultural structure in coastal crop area, a case study in Cho Moi district, An Giang province

Từ khóa:

Chợ Mới, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, DPSIR

 

Keywords:

Agricultural restructuring, Cho Moi, DPSIR

ABSTRACT

This study aimed to assess the shift of agricultural structure in an upstream region of the Vietnamese Mekong Delta with the case of Cho Moi district, An Giang province. Household interviews and literature review based on the DPSIR framework (Driving Forces-Pressure-State-Impact-Response) to identify factors of changes in agriculture. The results showed that in the period of 2012 - 2016, local residents tended to narrow down the ineffective cultivation area of rice to vegetable and orchard, which were more economically effective. In addition, growing corn in combination with cow raising were potential for economic development in the study area. The main determinant of the transformation of the agricultural structure was the socio-economic factors including the economic efficiency from farming system, the market demand, and general conversion trend of local resident. The transition process helped develop the local economy and improve the living standards of the local residents. The transition process helps develop the local economy and improve living standards of local residents. However, farmers had difficulties in cultivation techniques, harvest, and investment costs when shifting to a new farming system.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín vùng thượng nguồn Đồng bằng sông Cửu Long, trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp nông hộ và tổng quan tài liệu được sử dụng dựa trên khung đánh giá tổng hợp DPSIR (Động lực – Áp lực – Hiện trạng – Tác động – Đáp ứng) nhằm xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2012 – 2016, người dân có xu hướng thu hẹp dần diện tích trồng lúa kém hiệu quả để chuyển sang trồng màu và cây ăn trái có hiệu quả kinh tế hơn. Ngoài ra, mô hình trồng bắp non kết hợp chăn nuôi bò là tiềm năng và thế mạnh để phát triển kinh tế tại khu vực nghiên cứu. Nguyên nhân quyết định sự chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp chủ yếu do yếu tố kinh tế xã hội bao gồm: hiệu quả kinh tế từ mô hình đem lại, nhu cầu thị trường và theo xu hướng chuyển đổi chung của người dân tại địa phương. Quá trình chuyển đổi bước đầu giúp phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, một số người dân đã gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, chi phí đầu tư và khâu thu hoạch khi chuyển đổi mô hình sản xuất mới.

Trích dẫn: Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Thịnh và Văn Phạm Đăng Trí, 2017. Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín - Trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 78-86.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 18-28
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...