Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 66-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 20/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Optimization model of paddy rice land allocation in Long Ho district, Vinh Long province

Từ khóa:

Đất lúa, huyện Long Hồ, kịch bản ưu tiên, lập trình mục tiêu, mô hình tối ưu bố trí sử dụng đất đai, nông nghiệp bền vững

Keywords:

Goal programming, Long Ho district, optimal land use allocation, paddy rice land, priority scenarios, sustainable agriculture

ABSTRACT

Paddy rice plays a key role in strategy that ensures the balance among local socio-economic development and food security targets. The main objectives of this study were to determine factors effecting possibility of land use scenarios and to propose the solutions to enhance the efficiency of sustainable paddy rice land use planning. The data were collected from technical report, household investigation and local officers on situation of land uses of district period 2010 - 2015 and plan for period 2016 - 2020, land evaluation (FAO, 1976), optimization mathematical model and comparison with present conditions of the planning by government. The results showed that the economic factor groups (benefit, cost) affecting strongly the implementation of paddy rice land were identified, while the social factor groups were less important (techniques, farming practices, labor, and policy) to need considering in building plan in the future.

TÓM TẮT

Đất lúa có vai trò quan trọng trong chiến lược đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi của kịch bản sử dụng đất lúa và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất lúa bền vững đáp ứng vấn đề an ninh lương thực. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu từ các báo cáo kỹ thuật, điều tra nông hộ và chuyên gia về tình hình sử dụng đất của huyện năm 2010 -2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020, phương pháp đánh giá thích nghi đất đai theo (FAO, 1976), mô hình tối ưu và so sánh đối chiếu với điều kiện thực tế theo kế hoạch của Nhà nước. Kết quả nghiên cứu đã xác định được nhóm yếu tố kinh tế (lợi nhuận, chi phí) có ảnh hưởng quyết định đến thực hiện quy hoạch sử dụng đất lúa và nhóm yếu tố xã hội ít ảnh hưởng hơn (kỹ thuật, tập quán canh tác, lao động, chính sách), điều này cần thiết khi xem xét quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở tương lai.

Trích dẫn: Nguyễn Quốc Duy, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ và Tôn Thất Lộc, 2017. Mô hình tối ưu cho bố trí đất đai phục vụ canh tác lúa bền vững: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 66-77.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...