Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 113-119
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 03/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Assessment of health impacts and adaptation to climate change in Giao Thuy district, Nam Dinh province

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, thời tiết, sức khỏe cộng đồng, bệnh dịch, tương quan thống kê

Keywords:

Climate change, weather, public health, disease, statistical correlation

 

ABSTRACT

The study was aimed to identify the impacts of climate change on public health in Giao Thuy district, Nam Dinh province and propose suitable adaptation measures. This study analyzed the evolution of some climate change-related diseases by using the single, linear regression model. The data including temperature, precipitation, humidity, and some epidemics were collected from the statistics in Giao Thuy district, Nam Dinh province from 2010 to 2015. The results showed that the evolution of some diseases correlated with weather changes. Specifically, diarrhea was associated with humidity in 2010, with temperature in 2012, and with rainfall in 2015. The flu was related to all three weather factors in 2012, while malaria was related to temperature and humidity in 2013. This proved that climate change had had impacts on the public health in Giao Thuy district, Nam Dinh province.

TÓM TẮT

Nhằm xác định tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp thích ứng phù hợp. Nghiên cứu này đã tiến hành phân tích diễn biến một số bệnh dịch có liên quan đến biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng mô hình tương quan, hồi quy tuyến tính đơn biến. Các dữ liệu bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm và một số bệnh dịch phục vụ cho nghiên cứu được thu thập từ số liệu thống kê tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2010 - 2015… Kết quả nghiên cứu cho thấy diễn biến của một số bệnh có tương quan với sự thay đổi của thời tiết. Cụ thể, bệnh tiêu chảy có mối quan hệ với độ ẩm năm 2010; với nhiệt độ năm 2012, và với lượng mưa năm 2015. Bệnh cúm có liên quan với cả 3 yếu tố thời tiết năm 2012. Bệnh sốt rét có quan hệ với nhiệt độ và độ ẩm ở năm 2013. Hai năm 2011 và 2014 không xác định được mối tương quan giữa bệnh dịch và thời tiết. Điều này góp phần chứng minh cho việc biến đổi khí hậu đã và đang có những ảnh hưởng tới sức khỏe người dân tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Trích dẫn: Phạm Thị Mai Thảo và Phạm Thùy Linh, 2017. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sức khỏe cộng đồng tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp thích ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 113-119.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...