Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 119-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Study replacement of Artemia with Moina macrocopa in seed production of Macrorachium rosenbergii in  improved green water seytem

Từ khóa:

Macrobrachium  rosenbergii, Moina macrocopa, nước xanh cải tiến

Keywords:

Macrobrachium  rosenbergii, Moina macrocopa, Artemia,  improved green water, substitute

 

ABSTRACT

Replacement of Artemia with Moina macrocopa in seed production of Macrobrachium rosenbergii in improved green water system was carried out. Larval rearing system consists of 15 (60 liter/Tank) plastic tanks. The sixth stage larvae of Macrobrachium rosenbergii were used for this experiment with 5 treatments of different combination of Artemia and Moina macrocopa: Artemia only (control treatment); 75% Artemia: 25% Moina; 50% Artemia: 50% Moina; 25% Artemia: 75% Moina và Moina only. The result show that, concentration of TAN increased (2- 5 mg/L) with time in the treatments 4 and 5. Metamorphosis of larvae in the treament 5 was latest and lowest survival rate (16,42% ± 2,07). Survival rate of larvae in treatments 3 and 4 were high (35,41% ± 8,03 và 34,13% ± 5,19) but not significantly different to the control (p>0,05). In conclusion  replacement of Artemia with Moina macrocopa from 50% to 75% would reduce production cost of PL and increase profit in seed production Macrobrachium rosenbergii.

TóM TắT

Thí nghiệm thay thế Artemia bằng Moina macrocopa  trong sản xuất giống tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến được tiến hành gồm 5 nghiệm thức trên 15 bể nhựa có thể tích 60 lít. Artemia được thay thế bằng Moina macrocopa trong thí nghiệm khi ấu trùng tôm càng xanh đạt giai đoạn 6 với tỉ lệ thay thế lần lượt là 0% (NT đối chứng), 25%, 50%, 75% và 100%. Kết quả thí  nghiệm cho thấy càng về cuối chu kỳ ương hàm lượng TAN càng tăng cao (2-5mg/L) và tỉ lệ thuận với tỉ lệ Moina được thay thế. Nghiệm thức 5 (thay thế 100% Artemia bằng Moina macrocopa) có thời gian chuyển Postlarvae chậm nhất (21 ngày) và tỉ lệ sống thấp nhất (16,42% ± 2,07). Nghiệm thức 3 (tỉ lệ Artemia: Moina là 1:1) và nghiệm thức 4 (tỉ lệ Artemia: Moina là 1:3) có tỉ lệ sống lần lượt là 35,41% ± 8,03 và 34,13% ± 5,19 và khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (40,06% ± 7,23). Như vậy nếu áp dụng thay thế Artemia bằng Moina macrocopa với tỉ lệ từ 50-75% sẽ góp phần vào việc hạ giá thành con giống và nâng cao lợi nhuận trong sản xuất giống tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...