Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm khảo sát khả năng sử dụng nước thải từ hầm ủ biogas làm phân bón gây nuôi thức ăn tự nhiên cho nuôi thủy sản, đồng thời để cải thiện pH nước. Thí nghiệm 1 được bố trí với 5 nghiệm thức theo các tỉ lệ phân heo và lục bình khác nhau gồm 100% + 0%, 75% + 25%, 50% + 50%, 25% + 75% và 0% + 100%. Sau 35 ngày ủ, kết quả đo đạc các chỉ tiêu lý hóa cho thấy nước thải từ nghiệm thức ủ 75% + 25% có các thông số COD, TN, TP, độ kiềm và độ cứng tổng rất cao, trong khi đó hàm lượng TSS thấp đáp ứng yêu cầu sử dụng để cải thiện pH trong ao nuôi thủy sản. Thí nghiệm 2 nghiên cứu cải tạo pH của nguồn nước có pH = 3,5 - 4,0 bao gồm 4 nghiệm thức 100% nước thải, 100% vôi, 50% vôi + 50% nước thải và đối chứng (không bón vôi và nước thải). Kết quả cho thấy pH trong các nghiệm thức có bón vôi và nước thải đều tăng lên đến 7,0 sau 5 - 6 ngày. Tuy nhiên trong nghiệm thức bón 100% nước thải, mặc dù pH tăng chậm hơn nhưng mức pH cao hơn và ổn định hơn; ngoài ra độ kiềm và mật độ tảo trong nghiệm thức này luôn cao hơn nghiệm thức bón vôi và kết hợp. Kết quả khẳng định việc sử dụng nước thải hầm ủ biogas từ hỗn hợp phân heo - lục bình với tỉ lệ 75% - 25% có thể làm tăng pH và chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản ở những vùng có pH nước thấp

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...