Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2019) Trang: 55-62
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên ao ương cá lóc (Channa striata) giai đoạn 0 đến 30 ngày tuổi nhằm theo dõi sự phát triển của các nhóm sinh vật phù du trong ao ương, đồng thời xác định tính ăn của cá trong giai đoạn này. Thành phần sinh vật phù du trong ao được thu mỗi ngày trong suốt 10 ngày đầu của chu kỳ ương và sau đó 3 ngày/lần cho đến ngày thứ 30. Mẫu cá bột cũng được thu liên tục trong 10 ngày đầu với số lượng 30 cá thể/lần để xác định cỡ miệng và thành phần thức ăn trong ruột cá. Kết quả cho thấy tổng số giống tảo ghi nhận được là 69 giống thuộc 5 ngành bao gồm tảo lục (Chlorophyta), tảo mắt (Euglenophyta), vi khuẩn lam (Cyanobacteria), tảo khuê (Bacillariophyta) và tảo giáp (Dinophyta) với mật độ dao động từ 22.991 – 144.088 cá thể/L. Số loài động vật phù du ghi nhận được là 95 thuộc Protozoa, Rotifera, Cladocera và Copepoda với mật độ dao động trong khoảng 542.524 – 2.104.859 cá thể/m3. Thành phần thức ăn trong ruột cá thay đổi theo thời gian ương với ấu trùng Nauplius và Rotifera ở giai đoạn đầu và dần thay thế bằng Cladocera và Copepoda ở các ngày tiếp theo. Ngoài ra, mảnh vụn hữu cơ cũng xuất hiện với tỉ lệ lớn từ ngày thứ 27.  Trong suốt thời gian khảo sát, tảo không được tìm thấy trong ruột cá.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...