Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2016) Trang: 100-104
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 09/12/2015

Accepted date: 30/11/2016

 

Aromatic rice has become popular owing to its aroma. Growing demand for aromatic rice has spurred interest of breeders. In this study, twenty five BC1F1 rice lines of backcross hybrid combinations were used to evaluate aromatic characteristics through sensory test and using microsatellite markers. Twelve lines containing aroma and one without aroma were chosen through sensory test.  Allele Specific Amplification with four primers (External Antisense Primer, External Sense Primer, Internal Non-fragrant Sense Primer, and Internal Fragrant Antisense Primer) were used for identifying fgr gene locus in 25 rice lines. Analysis of PCR results showed that BC1F1 population segregated into 1:1 ratio (homozygous fragrant: heterozygous non-fragrant). Thus, twelve promising lines were identified with homozygous fragrant genotype.

Keywords

Aromatic rice, microsatellite markers, sensory test

Cited as: Chi, N.T.Y. and Ngon, T.T., 2016. Screening of aromatic rice lines by using molecular marker and sensory test. Can Tho University Journal of Science. Vol 4: 100-104.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-181
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...