Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/11/2017
Ngày nhận bài sửa: 05/05/2018

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

Impact of rainfall changes on the shallow groundwater recharge - A case study in Hau

Giang province

 

Từ khóa:

Nước dưới đất, Hậu Giang, lượng mưa, bổ cập, tầng ngậm

Keywords:

Groundwater, Hau Giang province, rainfall, recharge, unconfined aquifer

ABSTRACT

The study of potential groundwater recharge in the Mekong Delta region is still limited. The study is to estimate the natural recharge of the groundwater and its response to the rainfall change in Hau Giang province. Based on observed precipitation and water level fluctuations in the past of ten years at eight monitored stations, groundwater recharge has been estimated, and the recharge map for the unconfined aquifer has been established for Hau Giang province. Then, by the obtained correlation equations rainfall and groundwater recharge, recovery potential maps of the groundwater resources for the future in years of 2020 and 2050 have been created using Kriging method under forecast rainfall data from the global climate model which based on Fourth Assessment Report (AR4). The results presented an application approach of data analysis and a tool for estimation and mapping of groundwater recharge. Results of study show the different level and imbalance between the amount of groundwater recharge (supply) and the exploitation (withdraw), which support the subtainable management plan of groundwater resources in Hau Giang province.

TÓM TẮT

Việc đánh giá tiềm năng bổ cập nước dưới đất (NDĐ) hiện nay vẫn còn hạn chế tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nghiên cứu này được thực hiện để ước tính lượng bổ cập tự nhiên cho nguồn NDĐ và các động thái của nó đối với sự thay đổi lượng mưa trong tương lai ở tỉnh Hậu Giang. Dựa vào phương pháp tiếp cận các dữ liệu được ghi nhận trong 10 năm tại 8 giếng quan trắc, nghiên cứu đã ước lượng tiềm năng bổ cập NDĐ tại địa phương và lập bản đồ tiềm năng bổ cập tại tầng chứa nước nông. Sau đó, bằng phân tích số liệu mô phỏng lượng mưa trong tương lai từ Mô hình khí hậu toàn cầu tại khu vực dựa trên kịch bản báo cáo tổng hợp lần 4 (AR4), phương trình tương quan và phương pháp Kriging đã được áp dụng để xây dựng các bản đồ bổ cập tiềm năng nguồn NDĐ trong tương lai tại các năm 2020 và 2050. Nghiên cứu trình bày cách tiếp cận ứng dụng trong phân tích số liệu và thiết lập một công cụ để ước tính và lập bản đồ bổ cập nước ngầm. Kết quả đề tài đã chỉ rõ mức chênh lệch, mất cần bằng giữa lượng bổ cập (trữ lượng cung cấp) và mức khai thác (trữ lượng ra) hỗ trợ công tác quy hoạch nhằm hướng tới quản lý nguồn tài nguyên này một cách bền vững tại tỉnh Hậu Giang.

Trích dẫn: Dương Quỳnh Thanh, Phạm Minh Đầy, Nguyễn Đình Giang Nam, Nguyễn Hiếu Trung và Văn Phạm Đăng Trí, 2018. Tác động thay đổi lượng mưa đến biến động bổ cập nước dưới đất tầng nông - trường hợp nghiên cứu tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6A): 1-11.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...