Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 168-179
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/11/2017

Ngày nhận bài sửa: 06/01/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

The factors impacting job satisfaction of middle managers in the Southeast region

Từ khóa:

Động cơ làm việc, mối quan hệ nơi làm việc, niềm tin vào tổ chức, quản lý cấp trung, sự hài lòng trong công việc

Keywords:

Job satisfaction, middle managers, trust in the organization, work motivation, workplace relationships

ABSTRACT

This study is to examines the impact of work motivation, workplace relationships, trust in the organization on job satisfaction of middle managers in Vietnam Southeast region’s industrial zones. This study employs both qualitative and quantitative methods including both pilot study and main study. The structural equation modeling (SEM) method is used to analyze the data. Testing results with a random sample size of 315 respondents show that (1) work motivation and workplace relationships positively impact on both trust in the organization and job satisfaction of middle managers, (2) trust in the organization positively impacts on job satisfaction of middle managers. The results also show that work motivation and workplace relationships are multidimensional constructs.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này xem xét tác động của động cơ làm việc, mối quan hệ nơi làm việc, niềm tin vào tổ chức đối với sự hài lòng trong công việc của nhân viên quản lý cấp trung trong các khu công nghiệp tại khu vực Đông Nam bộ. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng bao gồm nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính thức. Phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết   quả kiểm định trên mẫu gồm 315 đối tượng khảo sát với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên  cho thấy (1) động cơ làm việc và mối quan hệ nơi làm việc tác động cùng chiều vào cả niềm tin vào tổ chức và sự hài lòng trong công việc của nhân viên quản lý cấp trung, (2) niềm tin vào tổ chức tác động cùng chiều vào sự hài lòng của nhân viên quản lý cấp trung. Kết quả kiểm định cũng cho thấy động cơ làm việc và mối quan hệ nơi làm việc là những khái niệm đa hướng.

Trích dẫn: Nguyễn Tiến Thức, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên quản lý cấp trung tại các khu công nghiệp Đông Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6C): 168-179.

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...