Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 136-144
Tải về

Nghiên cứu này đã được thực hiện từ 07-11/2013 tại tỉnh Cà Mau thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 62 mẫu bao gồm 56 mẫu các tác nhân tham gia chuỗi giá trị tôm-rừng sinh thái (ST) và 6 cán bộ quản lý rừng và phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hiển và Năm Căn. Kết quả có 5 kênh phân phối sản lượng tôm ST, trong đó có 3 kênh chính là ?Người nuôi - Thu gom - Nhà máy chế biến (NMCB); ?Người nuôi - Thu gom - Vựa - NMCB? và ?Người nuôi - Vựa - NMCB?. Sự phân phối giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập giữa các tác nhân trong chuỗi là không đồng đều. Giá thành sản xuất của người nuôi tôm ST là 104,9 ngàn đ/kg và bán cho người thu gom với giá là 197,1 ngàn đ/kg, chiếm 53,3% tổng GTGT. Người thu gom bán tôm nguyên liệu lại cho vựa với giá chênh lệch là 24,9 ngàn đ/kg, chiếm 14,4% GTGT. Vựa bán hầu hết tôm nguyên liệu (98,5%) cho NMCB với giá là 244,5 ngàn đ/kg, chiếm 13,0% GTGT. Sau đó, NMCB toàn bộ sản phẩm với lợi nhuận là 12,4 ngàn đ/kg, chiếm 19,4% GTGT toàn chuỗi. Phân tích chi phí-lợi nhuận cho thấy có sự khác biệt trong tổng thu nhâp trong năm giữa các tác nhân, tập trung chủ yếu vào NMCB.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 117-124
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 133-139
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 143-150
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 219-227
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 246-254
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 27-34
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 71-80
Tải về
(2015) Trang: 60
Tạp chí: International Symposium Aquatic products processing Cleaner production chain for healthier food
(2014) Trang: 655
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
1 (2014) Trang: 86-99
Tạp chí: Trao đổi phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản
5 (2014) Trang:
Tạp chí: 5th Global Symposium on Gender in Aquaculture (GAF5); ICAR-National Bureau of Fish Genetic Resources, Lucknow, India; 13-15 November 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...