Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 139-147
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/12/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/02/2018

Ngày duyệt đăng: 31/08/2018

 

Title:

The factors affecting the quality of educational services specialized in accounting of Tien Giang University

Từ khóa:

Chất lượng dịch vụ đào tạo, chất lượng đầu ra, chuyên ngành kế toán, cơ sở vật chất, Trường Đại học Tiền Giang

Keywords:

Accounting specialization, facilities, output quality, quality of educational services, Tien Giang University

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the influence of factors on the quality of educational services specialized in accounting of Tien Giang University. Theoretical model is developed based on Nguyen Thi Thuy Dung’s research in 2015 for colleges and universities in Da Nang city. Exploratory factor analysis method and multivariate regression analysis are used with a sample of 205 observations from students, graduates, lecturer and businesses. The research results indicate that there are four factors having a positive influence on the quality of educational services specialized in accounting of Tien Giang University. These factors include output quality, lecturer’s level, facilities and educational programs.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm định sự ảnh hưởng của một số nhân tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Tiền Giang. Mô hình lý thuyết được phát triển dựa trên nghiên cứu của Nguyễn Thị Thùy Dung (2015) cho các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Đà Nẵng. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi qui đa biến được sử dụng trên 205 quan sát từ sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có bốn nhân tố thật sự có ảnh hưởng và tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Tiền Giang. Những nhân tố này bao gồm chất lượng đầu ra, trình độ của giảng viên, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo.

Trích dẫn: Nguyễn Minh Nhã và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán - nghiên cứu tại Trường Đại học Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6C): 139-147.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...