Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 198-206
Tải về

ABSTRACT

Plotosus canius which belongs to family Plotosidae, order Siluriformes is a commercial valuable species and potential candidates for aquaculture. The study was carried out at three locations on Hau river including Vam Nao (An Giang province), Thot Not (Can Tho city) and Tran De (Soc Trang province) from January to May, 2009. Specimens were collected from fishermen and local market one time per month. The samples were kept in cold condition and transported to the lab ofCollegeofAquacultureand Fisheries,CanthoUniversityfor analysis. The results showed that Plotosus canius is omnivorous though animal food predomnates. Relative length of the gut (RLG) of  samples > 15 gram is 1,129 and this rate inreased from 0,534 at fishes weighted under 5 gram to 1,129 at fishes weighted over 15 gram. This species had a wide feeding spectrum including crustacean, fish, worm, mollusca, detritus and other feeds. In which, crustacean (98,1%) was the most component observed in the fish alimentary tract.

Keywords: feeding habit relative length of gut, grey eel catfish, Plotosus canius

Title: The study on nutritional characteristics of grey eel catfish (Plotosus canius)

TóM TắT

Cá ngát (Plotosus canius Hamilton, 1822) là loài cá trơn thuộc họ Plotosidae, bộ Siluriformes (Mai Đình Yên et al., 1992; Ferraris, 2007). Đây là loài cá kinh tế có thể trở thành đối tượng nuôi mới. Mẫu cá ngát dùng cho nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng được thu định kỳ mỗi tháng một lần từ tháng 01/2009 đến 05/2009 ở ba địa điểm trên tuyến sông Hậu là Vàm Nao (An Giang), Thốt Nốt (Cần Thơ) và Trần Đề (Sóc Trăng). Mẫu được bảo quản lạnh và chuyển về phân tích tại phòng thí nghiệm trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy cá ngát Plotosus canius là loài cá ăn tạp thiên về động vật với chỉ số tương quan chiều dài ruột trên chiều dài chuẩn (RLG) của cá ngát  từ 15 g trở lên là 1,129. Chỉ số này tăng theo sự gia tăng khối lượng cơ thể. Cá dưới 5g chỉ số này chỉ bằng 0,534 tăng lên 1,129 ở nhóm cá trên 15g. Thành phần thức ăn trong ống tiêu hóa của cá ngát trưởng thành gồm có 6 loại thức ăn là giáp xác, cá, giun, thân mềm, mùn bã hữu cơ và thức ăn khác. Trong đó, giáp xác là thức ăn chủ yếu (98,1%).

Từ khóa: Đặc điểm dinh dưỡng, cá ngát, Plotosus canius

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 233-242
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 263-269
Tải về
(2014) Trang:
Tạp chí: Aquaculture and Environment: A Focus in The Mekong Delta 3-5 April, 2014, Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam,
(2014) Trang: 114
Tạp chí: Aquaculture And Environment: A Focus In The Mekong delta, Viet Nam April 3 -5, 2014 Can Tho University, Can Tho City, Viet Nam
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...