Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (250) (2016) Trang:
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
Liên kết:

Bài báo nghiên cứu về sử dụng diễn đàn Facebook để gia tăng sự tương tác qua đó phát triển tư duy phản biện cho người học. Nghiên cứu thực nghiệm đối với sinh viên chuyên ngành năm thứ 2 tại ĐHCT. Tư duy phản biện được đo lường bằng một bài viết luận, với những chỉ số cụ thể và lượng giá thành số 1 hoặc 0 hoặc 1.2. Hai giáo viên môn viết chấm độc lập theo các chỉ số này. Kết quả cho thấy, sau 1 học kỳ tham gia diễn đàn, sinh viên trong nhóm thực nghiệm gia tăng kỹ năng tư duy phê phán nhiều hơn so với nhóm chứng. Kết quả cho thấy tác dụng của việc sử dụng CNTT trong dạy học tiếng Anh nói chung và phát triển tư duy phê phán nói riêng.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 118-125
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 56-61
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-83
Tải về
8 (2020) Trang: 49-69
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
59 (2020) Trang: 154-180
Tạp chí: PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
6 (2020) Trang: 55-71
Tạp chí: Journal of Language and Education
7-26 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
10(107) (2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
2 (2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
special edition (2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
(2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum
(2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...