Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/11/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

The English proficiency of English education students in the 120-credit training program

Từ khóa:

Năng lực; sự thành thạo, đào tạo theo tín chỉ; tiếng Anh, khung tham chiếu CEFR, đào tạo giáo viên

Keywords:

Competence; proficiency; credit-based training; English as a foreign

ABSTRACT

English Proficiency is one core knowledge element in English language teacher education programs. However, research on the proficiency of would-be English language teachers following a formal teacher training program is scarce. The current study on a cohort of 75 students of English enrolled in the 120-credit English language teacher education program at Can Tho University, aimed to investigate their current proficiency of English after two years attending the program. The study uses an IELTS test and the Common European Framework to determine their proficiency levels, and uses the students? scores of a TOEIC test taken before they entered the program as reference to their entry levels from which to determine their progress. The study results showed that the students? levels varied greatly. Around sixty-percent of them achieved Level B1 up, while around 40% was at Level A2 down. Their listening ability was the weakest, but in general, their proficiency levels have improved significantly.

TóM TắT

Năng lực tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh là một thành tố kiến thức cốt lõi trong chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu tìm hiểu sự phát triển năng lực tiếng Anh của các giáo viên tương lai trong một chương trình đào tạo. Bài viết này trình bày kết quả một nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ đối với 75 sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh học theo chương trình đào tạo 120 tín chỉ. Nghiên cứu đánh giá và xác định mức trình độ tiếng Anh của sinh viên bằng bài thi tiếng Anh theo chuẩn quốc tế có tên IELTS và Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ của Châu Âu, đồng thời xác định sự tiến bộ của sinh viên sau 2 năm theo học chương trình này bằng cách so sánh điểm thi IELTS với điểm thi TOEIC đầu vào của nhóm sinh viên này. Nghiên cứu cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về trình độ tiếng Anh của nhóm sinh viên, với khoảng 60% số sinh viên đạt trình độ B1 trở lên và 40% đạt trình độ A2 trở xuống. Kỹ năng nghe hiểu của sinh viên là kém nhất so với các kỹ năng đọc và viết, nhưng nhìn chung sinh viên có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng tiếng Anh sau 2 năm học tập.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 118-125
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 56-61
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 67-74
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-83
Tải về
8 (2020) Trang: 49-69
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
59 (2020) Trang: 154-180
Tạp chí: PASAA: A Journal of Language Teaching and Learning
6 (2020) Trang: 55-71
Tạp chí: Journal of Language and Education
7-26 (2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
10(107) (2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
2 (2016) Trang: 50-63
Tạp chí: International E-Journal for Research in ELT
special edition (2016) Trang: 1-22
Tạp chí: Language Learner Autonomy: Teachers' beliefs and Practices in Asian contexts
(2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum
(2014) Trang: 17-23
Tạp chí: a conference on English language testing and assessment for school age learners, July 23-24
(2014) Trang:
Tạp chí: 10 Annual CamTESOL conference on English language teaching, Phompenh, Cambodia, 23-24 February
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...