Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 55-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

The problems of language uses on SMS of students at Can Tho University and Tran Đai Nghia, Chau Van Liem high Schools in Can Tho City

Từ khóa:

Ngữ âm - chính tả, từ vựng, ngữ pháp

Keywords:

Spellings, words, sentences, SMS language

ABSTRACT

Based on the survey of 100 text messages of CTU?s students and the students Tran Dai Nghia and Chau Van Liem high schools of Can Tho city with a total number  of 700 participants,  the authors  analyzed the use of  students?language in three  aspects,  namely Phonetics, Lexicon, Grammar. The  authors want to ring the bell to  educations  and language experts on the bad trends of language use of Vietnamese.

TóM TắT

Trên cơ sở thống kê, khảo sát 100 tin nhắn của 700 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa và Châu Văn Liêm Thành phố Cần Thơ, bài viết phân tích hiện dạng của ngôn ngữ được sử dụng ở ba cấp độ: ngữ âm ? chính tả, từ vựng và ngữ pháp. Bài viết gióng lên tiếng trống cảnh báo những nhà giáo dục, những chuyên gia ngôn ngữ học về nguy cơ vẩn đục ngôn ngữ học đường và sự trong sáng của tiếng Việt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...