Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 41-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Analyze cost efficiency for the white leg shrimp farmers in Ninh Hoa town, Khanh Hoa province

Từ khóa:

Hiệu quả chi phí, phân tích màng dữ liệu, tôm thẻ chân trắng

Keywords:

Cost efficiency, data envelopment analysis, white leg shrimp

ABSTRACT

The study analyzes cost efficiency (CE) for the white leg shrimp ponds in Ninh Hoa town, Khanh Hoa province based on minimizing input-oriented Data Envelopment Analysis model (DEA) in case Constant Return to Scale (CRS) and Variable Return to Scale (VRS).  The result from 250 households with 1 output and 12 input variables surveyed in 2011 shows that, on average, cost efficiency score of commercial white leg shrimp ponds in Ninh Hoa town, Khanh Hoa province with CE_CRS model is 0,51, with CE_VRS model is 0,657. 

TóM TắT

Nghiên cứu đo lường hiệu quả chi phí (CE) cho các ao tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa dựa trên mô hình phân tích màng dữ liệu (DEA) tối thiểu hóa các yếu tố đầu vào trong trường trường hợp qui mô không ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (CRS) và qui mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất (VRS). Kết quả điều tra 250 ao nuôi với 1 biến đầu ra và 12 biến đầu vào trong năm 2011 cho thấy hệ số hiệu quả chi phí trung bình của ao nuôi tôm
thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong mô hình
CE _CRS là 0,511, trong mô hình CE_VRS là 0,65.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...