Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 24-29
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/12/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Effects of parameters on n-Hexane conversion to propylene on ZSM-11 material

Từ khóa:

ZSM-1, zeolite, cracking, propylen

Keywords:

ZSM-11, zeolite, cracking, propylene

ABSTRACT

 Zeolite ZSM-11 is a microporous material, which is a potential catalyst for light naphtha cracking process for the production of propylene monomers with increasing demand. However, there has not been an independent process to fabricate zeolite ZSM-11 ("on-purpose propylene"). In this study, zeolite ZSM-11 was synthesized from silica and alumina sources by a hydrothermal process. These synthesized zeolites were characterized by several techniques such as X-ray diffraction (XRD), N2 low temperature adsorption (BET). Catalytic performance of the prepared ZSM-11 samples was carried out in the cracking process of n-hexane to investigate the conversion and selectivity of propylene as main-product. The effects of reaction conditions were analyzed in order to understand the catalytic activity of the microporous material ZSM-11.

TóM TắT

Quá trình cracking light naphta tạo propylen, loại monomer có nhu cầu ngày càng tăng nhưng chưa có quy trình độc lập tạo ra nó (?on-purpose propylen?) đang thu hút sự nghiên cứu trên thế giới. Trong nghiên cứu này, vật liệu vi xốp zeolite ZSM-1, là loại vật liệu vi xốp (microporous) có tiềm năng ứng dụng làm chất xúc tác cho quá trình trên, được tổng hợp từ các nguồn silic và nhôm bằng phương pháp thủy nhiệt. Các mẫu vật liệu xúc tác được phân tích các đặc trưng vật liệu bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hấp phụ N2 ở nhiệt độ thấp (BET). Hoạt tính xúc tác của vật liệu được đánh giá qua phản ứng cracking n-hexan như là một chất điển hình của phân đoạn light naphta. Các điều kiện phản ứng cracking xúc tác chọn lọc tạo propylen được khảo sát để đánh giá ảnh hưởng các yếu tố này đến độ chuyển hóa và độ chọn lọc của phản ứng qua đó thể hiện khả năng xúc tác của vật liệu.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...