Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 97-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Design of a Circularly Polarized Microstrip Antenna for 2.4 GHz WLAN Applications

Từ khóa:

Anten vi dải, phân cực tròn, WLAN

Keywords:

Microstrip antennas, circular polarization, WLAN

ABSTRACT

This paper presents a circularly polarized microstrip antenna used for 2.4 GHz WLAN applications. The designed antenna consists of a circular patch fabricated on FR-4 substrate with a V-shaped slot carved on its surface and a circular metal plate (reflector). The antenna substrate is stacked above the reflector by a small distance. The antenna size and positions of the two feeding ports using coaxial cables are optimized to have a circularly polarized antenna with resonant frequency at 2.44 GHz, 8.43-dBi peak gain, and the isolation between the two ports below -20 dB. The simulation results show good agreement with the measurement. The proposed antenna can be used for 2.4 GHz wireless access points (APs) with 2x2 multiple-input multiple-output (MIMO) antenna systems.

TO?M TĂ?T

Nô?i dung ba?i viê?t na?y trình bày về một anten vi dải phân cực tròn cho ứng dụng WLAN dải tần 2,4 GHz. Anten được thiết kế bao gồm một tấm mạch in FR-4 hình tròn với một khe được khắc hình chữ V và một tấm kim loại hình tròn (tấm phản xạ). Bản mạch in FR-4 được đặt cách tấm phản xạ một khoảng cách nhỏ. Kích thước của anten và vị trí đặt 2 ngõ vào (port) tiếp tín hiệu sử dụng cáp đồng trục được tối ưu để có được sóng phân cực tròn, tần số cộng hưởng 2,44 GHz, độ lợi đỉnh 8,43-dBi, và độ cách ly giữa 2 ngõ vào dưới ? 20 dB. Các kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả đo đạc thực tế. Anten cũng có thể được sử dụng như một anten phân cực kép cho các access point (AP) dải tần 2,4 GHz có hệ thống anten MIMO 2x2.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...