Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 34-42
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/11/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Effects of different feeding regimes on survival rate and reproduction characteristics of A.franciscana (Vinh Chau strain)

Từ khóa:

A.franciscana, Artemia Vĩnh Châu, cám gạo lên men, thức ăn tôm sú, Chaetoceros

Keywords:

A.franciscaca, Artemia VC strain, fermented rice bran, shrimp feed, Chaetoceros

ABSTRACT

The research aimed to assess the effects of different feeding regimes on survival rate and reproduction characteristics of Artemia franciscana (Vinh Chau strain) under experimental condition. There were two stages of testing. Each treament has 3 replicates, Artemia was cultured under the density of 600 Artemia/300 ml in the same plastic bottle until reaching the mature stage in order to take data on the survival and growth; Thirty pairs of mature Artemia taken from the same treatment in which one pair of Artemia, then, was cultured in a 40 ml falcol for observing and analysing reproduction characteristics. Artemia was cultured in 80 ppt, and fed nine regimes in which the Chaetoceros was considered the control diet, the others were eight regimes in which Chaetoceros was replaced by increasing dietary levels of shrimp feed or fermented rice bran, namely 25%, 50%, 75% and 100%. The results of the tenth day showed high percentage of survival of Artemia in all feeding regimes (>83%). Nevertheless, the best cyst reproduction of Artemia (1328 ± 199 cyst/female out of 1707 ± 286 embryos/female)
was found in the treatment of 100% shrimp feed, while the diet of
100% fermented  rice bran  enhanced nauplii production (995 ± 116nauplii/female out of 1466 ± 139 (embryos/female).

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn lên tỉ lệ sống và một số chỉ tiêu sinh sản của Artemia franciscana (dòng Vĩnh Châu) trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gồm 2 giai đoạn nuôi: Artemia được nuôi chung đến giai đoạn thành thục để theo dõi tỉ lệ sống và tăng trưởng; mật độ nuôi 600 con/300 ml nước, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần; Nuôi riêng từng cặp để theo dõi các chỉ tiêu sinh sản với 30 lần lặp lại. Nghiệm thức thức ăn đối chứng là tảo Cheatoceros, 8 nghiệm thức còn lại gồm thức ăn tôm sú số 0 hoặc cám gạo lên men thay thế tảo Cheatoceros với các mức 25, 50, 75 và 100%. Artemia được nuôi ở độ mặn 80 ppt. Sau 10 ngày tuổi tất cả các loại thức ăn đều cho tỉ lệ sống cao (>83%). Tuy nhiên, nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn tôm sú đã thúc đẩy nhiều hơn hoạt động sinh sản trứng bào xác ((1328 ± 199 cyst/ con cái trong tổng 1707 ± 286 (phôi/con cái)), trong khi đó nghiệm thức 100% thức ăn cám gạo lên men bánh mì cho kết quả sinh sản nauplii là cao nhất (995 ± 116nauplii/ con cái trong tổng 1466 ± 139 (phôi/ con cái)).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...