Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 82-88
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/12/2012

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Isolation and selection several bacterial strains with the ability of fixing nitrogen and synthesizing Indole Acetic acid (IAA) from rice rhizosphere soil

Từ khóa:

Cố định đạm, tổng hợp Indole acetic acid, vi khuẩn đất vùng rễ lúa, vi khuẩn sống tự do

Keywords:

Free-living bacteria, Indole-3-acetic acid, nitrogen-fixing, rice rhizosphere soil

ABSTRACT

Free-living bacteria colonizing the rhizosphere soil zone of rice possess many good capacities that should be exploited to support a sustainable agriculture. In particular, nitrogen-fixing and Indole-3-acetic acid (IAA) biosynthesis abilities are two features which have received the most interest in researches. In this research, 56 bacteria strains have been isolated from rhizosphere soil samples of 4 different rice varieties collected in Can Tho and Tra Vinh and screened for nitrogen-fixing ability. From which, 15 isolates with high nitrogen fixation capacity have been chosen to continue examining the ability to synthesize IAA. Five bacterial isolates TV2C1, TV3A4, TV2B7, CTA3 and CTB3 perform both nitrogen fixation and IAA synthesis ability at high levels. The amount of synthesized IAA ranges from 28.6293mg/ml (TV2C1) to 42.1351mg/ml (TV2B7).

TóM TắT

Các loài vi khuẩn sống tự do trong vùng đất rễ lúa sở hữu nhiều đặc tính tốt cần được khai thác để phục vụ cho nền nông nghiệp thân thiện hơn với môi trường. Trong đó, khả năng cố định đạm và sinh tổng hợp Indole acetic acid (IAA) là 2 đặc tính được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn cả. Trong nghiên cứu này, từ mẫu đất vùng rễ lúa của 4 giống lúa khác nhau thu tại 2 tỉnh Cần Thơ và Trà Vinh, có 56 dòng vi khuẩn đã được phân lập và khảo sát khả năng cố định đạm. Từ kết quả thu được, 15 dòng có khả năng cố định đạm cao được chọn để tiếp tục khảo sát khả năng tổng hợp IAA. Năm dòng vi khuẩn TV2C1, TV3A4, TV2B7, CTA3 và CTB3 vừa có khả năng cố định đạm ở mức khá cao, vừa có khả năng tổng hợp IAA tốt. Lượng IAA tổng hợp được của 5 dòng vi khuẩn này biến động từ 28,6293mg/ml (TV2C1) đến 42,1351mg/ml (TV2B7).

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...