Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 180-187
Tác giả: TRAN THI LE TRANG
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/01/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Effect of nitrogen levels on growth, protein and lipid content of Spirulina platensis (Geitler, 1925) cultured in seawater

Từ khóa:

Hàm lượng protein và lipid, nitơ, sinh trưởng, Spirulina platensis

Keywords:

Growth, nitrogen, protein and lipid content, Spirulina platensis

ABSTRACT

In this study, 5 levels of nitrogen (6.18; 12.35; 18.53; 24.7 and 30.88 mg/l) were tested in order to evaluate the effect of this nutrient on growth, protein and lipid content of S. platensis cultured in seawater under laboratory conditions. The results showed that, the alga cultured at higher nitrogen levels (18.53; 24.7 and 30.88 mg/l) gave higher maximum biomass (4.90; 4. and 4.35 g/l) compared to the lower levels (6.18 and 12.35 mg/l) (3.06 and 3.46 g/l) (p < 0.05) which achieved on day 8. However, there were no significant differences about maximum biomass gained among nitrogen levels of 18.53; 24.7 and 30.88 mg/l or 6.18 and 12.35 mg/l (p > 0.05). Similarily, the highest nitrogen levels gave the highest content of protein but lowest content of lipid and vice versa. Specifically, the highest nitrogen levels (30,88 mg/l), the protein and lipid contents obtained 69.64 and 10.12% of the total dry weight, respectively while this figures at the lowest nitrogen level (6.18 mg/l) were 52.29 and 13.48% of the total dry weight, respectively (p < 0.05). Summary, the most suitable nitrogen level for culturing S. platensis was 18.53 mg/l in order to obtain the optimal values of growth, protein as well as lipid content and economic efficiency.

TóM TắT

Trong nghiên cứu này, 5 mức nitơ (6,18; 12,35; 18,53; 24,7 và 30,88 mg/l) được thử nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố này lên sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo S. platensis nước mặn trong điều kiện thí nghiệm. Kết quả cho thấy, tảo được nuôi ở các mức nitơ cao hơn (18,53; 24,7 và 30,88 mg/l) cho sinh khối cực đại lớn hơn (4,90; 4,79 và 4,35 g/L) so với các mức nitơ thấp hơn (6,18 và 12,35 mg/l) (3,06 và 3,46 g/L) (p < 0,05) ở ngày nuôi thứ 8. Không có sự khác biệt thống kê về sinh khối cực đại đạt được giữa các mức nitơ 18,53; 24,7 và 30,88 mg/l hay 6,18 và 12,35 mg/l (p > 0,05). Tương tự, các mức nitơ càng cao hàm lượng protein đạt được càng cao nhưng hàm lượng lipid đạt được lại càng thấp và ngược lại. Cụ thể, ở mức nitơ cao nhất (30,88 mg/l) hàm lượng protein và lipd đạt được lần lượt là 69,64 và 10,12% khối lượng khô, trong khi đó, con số này ở mức nitơ thấp nhất (6,18 mg/l) lần lượt là 52,29 và 13,48% khối lượng khô (p < 0,05). Có thể thấy rằng, mức nitơ tốt nhất cho tảo S. platensis là 18,53 mg/l nhằm đạt được các giá trị tối ưu về sinh trưởng, hàm lượng protein, lipid và hiệu quả kinh tế.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...