Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 9-12
Tác giả: NGUYEN HUY KHUYEN
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/11/2012

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Funeral traditional Ritual of the Nung (The Survey in Duc Trong Dist, Lam Dong province)

Từ khóa:

Tang ma, nghi lễ trong tang ma của người Nùng

Keywords:

Funeral, Ritual in the Nung Funeral

ABSTRACT

Funeral is one of important lifecycle ritual as concept of the Nung. Death is not the end that is to be on the first plane, travelling in fairy world. Thus, this ritual of the Nung is organized very seriously and complex. As in the words of shaman- Vi Van Den (The most prestigious Shaman of Nung in Lam Dong), who said that there are many complex rituals which are being kept by many Nung Families in Lam Dong. There are ritual offerings to mother may be extended to read an article worship to praise motherhood. In addition, the author would like to provide more material for the study of funeral customs of the Nung in Lam Dong to be able to compare with the customs of the Nung in the north.

TóM TắT

Tang ma là một trong những nghi lễ vòng đời quan trọng theo quan niệm của người Nùng. Người chết không phải là hết mà chết đi là trở về cõi tiên, ngao du trong cõi tiên cảnh. Vì vậy, trong nghi lễ tang ma của người Nùng được tổ chức rất nghiêm chỉnh và phức tạp. Theo như lời thầy cúng Vi Văn Dèn (người thầy cúng uy tín nhất của người Nùng ở Lâm Đồng) cho biết còn rất nhiều lễ nghi phức tạp vẫn còn được nhiều gia đình người Nùng ở Lâm Đồng gìn giữ. Có những nghi lễ cúng mẹ có thể kéo dài để đọc một bài cúng để ca ngợi tình mẫu tử. Bên cạnh đó, tác giả cũng muốn cung cấp thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu về phong tục tang ma của người Nùng ở Lâm Đồng để có thể so sánh với phong tục của người Nùng ở phía Bắc.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...