Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 44-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Evaluation of nitrogen in waste water treatment system of intensive catfish culture

Từ khóa:

Cá Tra, đất ngập nước kiến tạo, đạm, hệ số chuyển hóa thức ăn, chất lượng nước

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, constructed wetlands, nitrogen, FCR, water quality

ABSTRACT

The objectives in this work were to investigate the real time concentration of nitrogen in constructed wetlands with subsurface horizontal and vertical flow in treatment of close-recirculated intensive catfish (Pangasianodon hypophthalmus) culture. Typha orientalis were planted in the systems, and the system of controls were unplanted. The inlet water (water from the fish tank) and outlet water of treatment systems was collected during 15 weeks to monitor the concentration of NOư2-N, NO3-N, NH4-N, and TKN over time. The results showed that concentrations of nitrogenous compounds were lower in the planted subsurface horizontal wetlands as compared to the others. In addition, NO3-N and NOư2-N levels were increased over time in the vertical flow systems that might affect the growth of fish. Remarkably, this research was the close-recirculated system, thus can reduce pollution discharge and increase water use efficient that contribute to reduce environmental pollution.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát diễn biến đạm trong hệ thống đất ngập nước thiết kế dòng chảy ngầm ngang và ngầm dọc trong việc xử lý nước bể nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh tuần hoàn kín. Thực vật được trồng trong hệ thống là Bồn bồn (Typha orientalis), và hệ thống đối chứng không trồng cây. Nước đầu vào (hay nước từ bể cá) và nước đầu ra của hệ thống xử lý được thu trong 15 tuần để theo dõi diễn biến nồng độ NOư2-N, NO3-N, NH4-N, và TKN. Nhìn chung, nồng độ đạm trong nước của hệ thống chảy ngầm ngang (ĐNN NN) có trồng cây đều thấp hơn 3 hệ thống còn lại. Ngoài ra, hệ thống chảy ngầm đứng có nồng độ NOư2-N và NO3-N khá cao và tăng dần theo thời gian, có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá. Điều đặc biệt ở nghiên cứu này là hệ thống tuần hoàn kín nên hạn chế được việc xả nước thải ra ngoài môi trường và tăng hiệu quả sử dụng nước góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...