Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 76-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Application of a hydrodynamic model to simulate hydraulic properties and water quality in the Xang Channel, the Soc Trang City

Từ khóa:

Mô hình thủy lực một chiều, chất lượng nước, và HEC-RAS

Keywords:

One-dimensional hydraulics model, water quality, and HEC-RAS

ABSTRACT

Application of a one-dimensional hydrodynamic model (HEC-RAS) to simulate hydraulic properties (flow and water level) and water quality in the Xang Channel, the Soc Trang City. After calibrating (Manning?s n = 0,033), simulated water levels met the measured ones well (correlation coefficient was greater than 0,96). For calibrating the water quality module (dispersion coefficient D = 400 m2s-1, time step = 1 hour, and initial condition of contaminant loads: COD = 13 mg/l, BOD = 10,5 mg/l, TN = 3,8 mg/l, and TP = 3 mg/l), the calculated error between observed and simulated data was lower than 20%. Besides, the simulated water quality with scenarios of changing the concentrations of contaminant (i.e. COD, BOD, TN, and TP) in the Xang Channel was influenced by the changes of polluted masses and flows from upstream. Finally, the simulated water quality was also compared with the Vietnamese surface water standards (QCVN 08:2008, column A2, B1) as a base of further discussion.

TóM TắT

Mô hình thủy lực một chiều (HEC-RAS) được sử dụng để mô phỏng đặc tính thủy lực (lưu lượng và mực nước) và chất lượng nước trên tuyến kênh Xáng ở thành phố Sóc Trăng. Sau khi mô hình được hiệu chỉnh với hệ số Manning?s n = 0,03, mực nước được mô phỏng gần bằng mực nước thực đo (hệ số tương quan R2 > 0,96). Để hiệu chỉnh mô hình chất lượng nước (hệ số khuyến tán  D = 400 m2s-1 và điều kiện ban đầu của các thông số chất lượng nước được gán cho COD, BOD, tổng đạm và tổng lân tương ứng là 13 mg/l, 10,5 mg/l, 3,8 mg/l và 3 mg/l), sai số giữa các giá trị thực đo và mô phỏng thấp hơn 20%. Bên cạnh đó, chất lượng nước trên hệ thống kênh Xáng cũng được mô phỏng dựa trên các kịch bản thay đổi về nồng độ chất thải và lượng nước từ thượng nguồn thay đổi. Cuối cùng, chất lượng nước mô phỏng được so sánh với tiêu chuẩn chất lượng nước mặt ở Việt Nam (QCVN 08:2008, cột A2, B1) ? đây là cơ sở để đánh giá chất lượng nước mặt mô phỏng trong đề tài.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...