Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 142-148
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Effects of insecticide Fenobucarb to cholinesterase of Snakehead fish (Channa striata) in ricefield condition

Từ khóa:

Channa striata, Fenobucarb, Cholinesterase, ruộng lúa

Keywords:

Channa striata, Fenobucarb, Cholinesterase, Ricefield

ABSTRACT

Insecticide Fenobucarb is often used on ricefield in the Mekong Delta where is one of prefered habitats for snakehead fish (Channa striata). Therefore, this species is high risk of exposure to using this insecticide. This research aims at assessing effects of using insecticide Fenobucarb on ricefield for snakehead fish. The results showed that water concentration of Fenobucarb on ricefield varies from 14 to 291àg/L after one hour spraying and almost below detection limit (0,05àg/L) one day post application. No fish died under using Fenobucarb but cholinesterase (ChE) inhibition was seen upto 24% after one day exposure and completely recovery at day five after spraying. The study showed that using Fenobucarb on ricefield is negligible effects for snakehead fish. Enzyme ChE in this species can be used as biomarker for assessing Fenobucarb exposure in ricefield condition.

TóM TắT

Thuốc sâu hoạt chất Fenobucarb được sử dụng phổ biến để diệt rầy ở ruộng lúa. Cá Lóc (Channa striata) thường xuyên sinh sống ở đồng ruộng. Do đó, cá có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng từ sử dụng thuốc. Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất Fenobucarb cho lúa đến cá Lóc. Kết quả cho thấy nồng độ Fenobucarb trên ruộng sau khi phun 1 giờ dao động từ 0,014 đến 0,291 mg/L và hầu hết giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện (0,00005 mg/L) sau 1 ngày phun thuốc. Phun thuốc không làm chết cá nhưng gây ức chế ChE đến 24% sau 1 ngày phun và phục hồi hoàn toàn sau 5 ngày. Qua các kết quả trên cho thấy sử dụng Fenobucarb cho lúa ít ảnh hưởng đến cá Lóc; có thể sử dụng enzyme ChE ở cá Lóc để đánh dấu phơi nhiễm Fenobucarb ở điều kiện thực tế đồng ruộng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...