Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 33-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/01/2018

Ngày nhận bài sửa: 15/03/2018

Ngày duyệt đăng: 29/10/2018

 

Title:

Isolation and identification of pathogens and fungi on turmeric (Curcuma) medicine

Từ khóa:

Đặc điểm hình thái, giải trình tự, giản đồ phả hệ, ITS, nấm, nghệ, phân lập

Keywords:

Curcuma, fungi, isolation, ITS, morphology characteristics, phylogentic tree, sequencing

ABSTRACT

In the purpose of finding out the fungi that caused diseases on turmeric (Curcuma) to support for storing medicine materials, the study was carried out. Seventeen strains of pathogen fungi were isolated and identified morphology characteristics from four fresh Curcuma samples named as Binh Phuoc, Xa Cu, Indonesia, Black and three dried samples of AGZG030510, AGZG010510 and DL020611. All of the isolated strains were verified as saprophytic and pathogenous fungi in plants. Fifteen of them were selected for identification by PCR (polymerase chain reaction) technique and sequencing of internal transcribed spacer (ITS) regions. The result showed that seven of them were belong to Fusarium genus: F. oxysporum, F. chlamydosporum, F. verticilliodes, 4 strains of F. proliferatum; three strains were Aspergillus genus: A. flavus, A. terreus, A. tubingensis; two Penicillium species; one was Rhizopus oryzae; one was Dichotomomyces cejpii and another was Coriolopsis polyzona. The phylogenetic tree was drawn based on their ITS sequences. R. oryzae and C. polyzona species were located on two main branches because they belong to the large fungal phylum as Zygomycetes and Basidiomycetes. The others were Ascomycetes and located on the other two branches with bootstrap value of 87%.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm ra những dòng nấm gây hại trên củ nghệ (Curcuma) được bảo quản làm dược liệu. Quá trình phân lập và nhận diện sơ bộ thông qua đặc điểm hình thái được 17 dòng nấm gây hại từ bốn mẫu nghệ tươi là nghệ Bình Phước, nghệ Indonesia, nghệ Xà Cừ, nghệ Đen và ba mẫu nghệ khô là AGZG030510, AGZG010510, DL020611. Tất cả các dòng nấm được phân lập đều có hại trên thực vật. Mười lăm dòng nấm được tuyển chọn từ mười bảy dòng trên để tiến hành định danh bằng kỹ thuật PCR và giải trình tự vùng gene ITS. Kết quả cho thấy có bảy dòng nấm thuộc chi Fusarium gồm: F. oxysporum, F. chlamydosporum, F. verticilliodes và bốn dòng F. proliferatum; ba dòng thuộc chi Aspergillus: A. flavus, A. terreus, A. tubingensis; hai dòng thuộc chi Penicillium; một dòng Rhizopus oryzae; một dòng Dichotomomyces cejpii và một dòng Coriolopsis polyzona. Từ các dòng nấm đã định danh xác định được giản đồ phả hệ thể hiện độ tương quan di truyền giữa chúng. R. oryzaeC. polyzona thuộc hai nhánh khác vì chúng thuộc hai ngành nấm lớn là Zygomycetes và Basidiomycestes. Các loài nấm còn lại được chia làm hai nhánh có chỉ số bootstrap 87% và cùng thuộc Ascomycetes.

Trích dẫn: Vũ Thị Yến, Đỗ Tấn Khang và Trần Nhân Dũng, 2018. Phân lập và xác định nấm gây hại trên cây nghệ (Curcuma). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7B): 33-40.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...