Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 45-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Some solutions enhancing tourism service quality in HG province

Từ khóa:

Chất lượng du lịch dịch vụ, mức độ quan trọng, mức độ thực hiện, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa

Keywords:

Service quality in tourism, eco-tourism, cultural and historical tourism, Importance ? Performance Analysis

ABSTRACT

The purpose of this study is to figure out some solutions enhancing tourism service quality of Hau Giang province. The data were collected from interviewing 116 eco-tourism travelers and 100 cultural tourism travelers in Hau Giang province. The study used Cronbach?s Alpha testing, Exploratory Factor Analysis and Importance ? Performance Analysis. According to the result, the Performance of ecotourism achieved at only an average level; separately, the factor ?art and craft booth? reached a bad level as well as the longest service quality distance. In term of cultural tourism, almost all performance factors got to an average level; two bad level factors: traditional ceremonies, knowledge of staff at the destinations. The research focuses on IPA grid to give out solutions.

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ tại Hậu Giang (HG). Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 116 khách đi du lịch sinh thái và 100 khách đi du lịch văn hóa tại HG. Đề tài sử dụng phương pháp kiểm định Cronbach?s Alpha, phân tích nhân tố khám phá và sử dụng mô hình mức độ quan trọng ? mức độ thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối với du lịch sinh thái mức độ thực hiện chỉ mức trung bình, riêng có một yếu tố các gian hàng thủ công mỹ nghệ đánh giá mức kém, đây cũng là yếu tố có khoảng cách lớn nhất. Đối với du lịch văn hóa về mức độ thực hiện hầu hết đánh giá ở mức trung bình, có 2 yếu tố đánh giá ở mức kém là tổ chức lễ vào các ngày truyền thống, nhân viên có kiến thức về lịch sử văn hóa điểm đến, điểm số khoảng cách của hai yếu tố này cũng cao nhất. Đề tài tập trung vào mô hình IPA để đề ra giải pháp cho sự phát triển của du lịch HG.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...